دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۵-۱ تراز نوفه زمینه

حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی در جدول ۱۸-۲-۵-۱ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۵-۱ : حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی

نوع فضا

حداکثر تراز نوفه زمینه معادل LAeq (30)

برحسب دسیبل

اتاق های بخش بستری، مراقبت های ویژه، جراحی اتاق زایمان

30

راهروهای مجاور بخش های فوق

40

آشپزخانه

50

سرویس های بهداشتی

فضاهای بسته عمومی