دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۵-۲ زمان واخنش

حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی در جدول ۱۸-۲-۵-۲ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۵-۲ : حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی

نوع فضا

میانگین زمان واخنش به ثانیه در بسامدهای 500، 1000 و 2000 هرتز

اتاق های بخش بستری، مراقبت های ویژه جراحی، اتاق زایمان

1.2

راهروهای مجاور بخش های فوق

1.5

فضاهای بسته عمومی