دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۶-۱ تراز نوفه زمینه

حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی ساختمان های اداری و تجاری در جدول ۱۸-۲-۶-۱ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۶-۱ : حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی ساختمان های اداری و تجاری

نوع فضا

حداکثر تراز نوفه زمینه معادل LAeq (30)

برحسب دسیبل

اتاق جلسات

35

اتاق های اداری و دفتری

40

مراکز کامپیوتری

45

سالن بانک ها

رستوران ها، فروشگاه ها و سوپرمارکت ها

فضاهای بسته عمومی

50

سرویس های بهداشتی

حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی ساختمان های اداری و تجاری در جدول ۱۸-۲-۶-۲ ارائه شده است.

نوع فضا

میانگین زمان واخنش به ثانیه در بسامدهای 500، 1000 و 2000 هرتز

اتاق جلسات

0.8

اتاق های اداری و دفتری

1.2

مراکز کامپیوتری

سالن بانک ها

رستوران ها

1.5

راهروها

فروشگاه ها و سوپرمارکت ها

2.0