دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۶-۲ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در ساختمان های اداری و تجاری در جدول ۱۸-۲-۶-۳ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۶-۳ : حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در ساختمان های اداری و تجاری

نوع جداکننده

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) برحسب دسیبل

دیوار جداکننده و سقف بین اتاق جلسات و فضاهای مجاور

50

پوسته خارجی اتاق جلسات

45

دیوار جداکننده و سقف بین اتاق های اداری و دفتری

پوسته خارجی اتاق های اداری و دفتری، سالن بانک ها و اتاق های کامپیوتر

40

پوسته خارجی رستوران ها، فروشگاه ها و سوپرمارکت ها

پوسته خارجی فضاهای بسته عمومی

جداکننده اتاق های اداری و دفتری از راهرو

30