دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۷-۱ تراز نوفه زمینه

حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در مراکز فرهنگی در جدول ۱۸-۲-۷-۱ ارائه شده است.

 

جدول ۱۸-۲-۷-۱ : حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در مراکز فرهنگی

نوع فضا

حداکثر تراز نوفه زمینه معادل LAeq (30) برحسب دسیبل

نمودار برسنج نوفه

سالن های سخنرانی، سینماها، سالن های کنسرت، سالن های تأتر

35

35PNC

کتابخانه ها (قسمت مطالعه)

موزه ها

35

اماکن مذهبی

کتابخانه ها (قسمت قفسه ها)

40

راهروها و سالن های انتظار

45