دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۷-۲ زمان واخنش

زمان واخنش بهینه در فضاهای داخلی مراکز فرهنگی در شکل ۱۸-۲-۷-۱ نشان داده شده است.

شکل ۱۸-۲-۷-۱ : نمودار زمان واخنش بهینه در فضاهای مختلف