دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۷-۴ تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات

حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در مراکز فرهنگی در جدول ۱۸-۲-۷-۳ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۷-۳ : حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در مراکز فرهنگی

موقعیت سقف

Lnw

(dB)

سقف بین سالن های سخنرانی، تأتر، کنسرت، سینماها و فضاهای فوقانی

50