دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۹ مراکز ترابری

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در مراکز ترابری الزامی است.