دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۹-۱ تراز نوفه زمینه

۱۸-۲-۹-۱ تراز نوفه زمینه

حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در مراکز ترابری در جدول ۱۸-۲-۹-۱ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۹-۱ : حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در مراکز ترابری

نوع فضا

حداکثر تراز نوفه زمینه معادلLAeq (30)

برحسب دسیبل

ایستگاه های مترو و ترمینال ها، سالن های انتظار فرودگاه ها و سالن های انتظار راه آهن

50