دسته‌بندی نشده · آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱-۱۰ مصالح

۱۴-۱-۱۰-۱: استفاده از مصالحی که در این مبحث از مقررات، برای تأسیسات مکانیکی ساختمان مقرر شده است، نباید مانع استفاده از مصالح مورد تأیید دیگر شود.

 الف) در موارد ضروری، ناظر ساختمان می تواند مصالح مشابه را که از نظر کیفیت، کارآیی، مقاومت در برابر حریق، دوام و ایمنی همارز مصالح مقرر شده در این مبحث باشد، تأیید کند.

۱۴-۱-۱۰-۲: ناظر ساختمان باید از مالک ساختمان یا نماینده قانونی او، مدارک کافی درباره کیفیت فنی و آزمایش هر یک از مصالح را درخواست کند و از مناسب بودن آنها برای کار مورد نظر اطمینان یابد.

الف) هزینه های لازم برای آزمایش کیفیت و تهیه مدارک فنی به عهده مالک ساختمان یا نماینده قانونی او می باشد.

۱۴-۱-۱۰-۳: استفاده از مصالح کارکرده، آسیب دیده و معیوب مجاز نمی باشد.