دسته‌بندی نشده · آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱-۱۲ بازرسی و آزمایش

۱۴-۱-۱۲-۱: در جریان پیشرفت کارهای اجرایی و نیز در پایان کار، ناظر ساختمان باید مصالح، دستگاه ها و چگونگی اجرای فنی کار را بازرسی و مدارک لازم را از نتیجه بازرسی فراهم کند.

 الف) در صورت مطابقت اجرای هر قسمت از تأسیسات با الزامات مقرر در این مبحث، ناظر ساختمان باید در هر مرحله از بازرسی تأییدیه صادر کند.

ب) چنانچه تمام یا بخشی از تأسیسات اجرا شده با الزامات مقرر در این مبحث مطابقت نداشته باشد، برای رفع موارد نقص، ناظر ساختمان باید دستور کار لازم را صادر کند.

۱۴-۱-۱۲-۲: بازرسی و آزمایش تأسیسات زیر سطح تراز زمین باید پس از ساخت کانال ها، ترنچ ها و نصب لوله در آنها و پیش از پوشش این کانال ها و ترنچ ها انجام گیرد.

۱۴-۱-۱۲-۳: بازرسی و آزمایش های مرحله ای باید پس از اجرای کامل لوله کشی یا کانال کشی توکار و پیش از پوشاندن آنها در دیوار و کف و سقف صورت گیرد.

 ۱۴-۱-۱۲-۴: بازرسی و آزمایش نهایی باید پس از پایان عملیات نصب تأسیسات مکانیکی انجام و مطابقت مشخصات فنی و عملکرد این تأسیسات با الزامات مقرر شده در این مبحث تأیید شود.

الف) دستگاه ها، لوازم، ابزار و نیروی انسانی مورد نیاز برای آزمایش را باید مالک ساختمان یا نماینده قانونی او فراهم کند.

ب) اگر نتایج آزمایش قابل پذیرش نباشد باید پس از رفع نقص، دوباره آزمایش انجام شود.