دسته‌بندی نشده · آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱-۵ ساختمان های موجود

۱۴-۱-۵-۱: تأسیسات مکانیکی ساختمان در ساختمان های موجود که پیش از انتشار رسمی ضوابط مندرج در این مبحث به طور قانونی از آنها استفاده شده است، مشمول الزام قانونی رعایت احکام این مبحث قرار نمی گیرند؛ ولی از زمان انتشار رسمی احکام این مبحث، کار در ساختمان های در دست اجرا باید با رعایت این احکام صورت گیرد.