دسته‌بندی نشده · آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱-۸ تغییر کاربری

۱۴-۱-۸-۱: هرگونه تغییر کاربری ساختمان که بر تأسیسات مورد نظر در این مبحث اثر می گذارد باید قبلاً به تأیید برسد.

۱۴-۱-۸-۲: این تغییر کاربری نباید از نظر ایمنی، بهداشت، آسایش، بهره دهی مناسب و صرفه اقتصادی، اثر زیان بخشی بر تأسیسات داشته باشد.