دسته‌بندی نشده · آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۲-۱ کلیات

 ۱۴-۲-۱-۱: در این فصل واژه هایی تعریف می شود که در مبحث »چهاردهم ـ تأسیسات مکانیکی ساختمان« به کار میرود.

۱۴-۲-۱-۲: واژه های فنی رایج که در این فصل تعریف نشده اند، باید به همان معنای متداول به کار رود.