دسته‌بندی نشده · آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۳-۵ نصب دستگاه ها

۱۴-۳-۵-۱ کلیات

الف) دستگاه هایی که برای نصب ثابت طراحی شده اند باید در محل نصب به طور پایدار و مطمئن مستقر شوند و برای مقابله در برابر بارهای قائم و افقی از جمله زلزله، تکیه گاه هایی در محدوده مجاز، برای آنها طراحی و ساخته شود.

ب) قسمت های متحرک دستگاه، مانند بادزن، پولی، تسمه، چرخ طیار و جزآنها ، باید با حفاظ فلزی مقاوم و مناسب پوشانده شوند.

پ) سطوح گرم کننده در فضای داخلی ساختمان که محل سکونت، اقامت یا کار انسان است، باید در برابر احتمال سوختگی غیرارادی حفاظت شوند.

۱) اگر دمای سطوح پیش گفته بیش از 90 درجه سلسیوس باشد، باید با قراردادن حفاظ هایی مانع تماس مستقیم این سطوح با بدن شد.

ت) فاصله های مجاز بین دستگاه های با سوخت مایع یا گاز و سطوح گرم دیگر، با مواد سوختنی، باید طبق احکام این مبحث در نظر گرفته شود.

۱۴-۳-۵-۲: دستگاه های تأسیسات مکانیکی ساختمان باید طبق دستور کارخانه سازنده و الزامات مقرر در این مبحث نصب شوند. در صورت مغایرت آن دستورالعمل ها با الزامات این مبحث، احکام این مبحث باید اجرا شود.

الف) دستورالعمل نصب و راهبری کارخانه سازنده باید به هنگام بازرسی در محل نصب دستگاه، در دسترس باشد.

ب) اگر دستگاه روی کف نصب می شود، باید پیِ دستگاه به ارتفاع دست کم 80 میلی متر زیر آن قرارگیرد.

پ) در دستورالعمل سازنده، اگر نصب دستگاه روی کف سوختنی مجاز اعلام شده است، این امر باید مورد تأیید قرارگیرد.

ت) در دستورالعمل سازنده، اگر نصب دستگاه روی پیِ غیرسوختنی اعلام شده است، پیِ دستگاه باید از هر طرف دست کم 300 میلی متر و در جهتی که مشعل دستگاه قرار دارد دست کم 900 میلی متر، پس از دستگاه ادامه یابد.

ث) اگر دستگاه به سقف آویخته می شود، فاصله زیر دستگاه تا کف نباید کمتر از 150 میلی متر باشد.

۱۴-۳-۵-۳: نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز در فضاهای با خطر مجاز نیست.

۱۴-۳-۵-۴: در گاراژهای عمومی و خصوصی، تعمیرگاه ها و پارکینگ ها، نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز باید به ترتیبی باشد که وسیله احتراق دستگاه دست کم 450 میلی متر بالاتر از کف، و در صورتی که سازنده دستگاه ارتفاع بیشتری را توصیه کرده است، در همان ارتفاع نصب شود.

 الف) نصب این دستگاه ها در فضایی که محل حمل و نقل یا جای استفاده از مواد سوختنی، قابل اشتعال و یا قابل انفجار است، مجاز نمی باشد.

 ب) اگر دستگاه با سوخت مایع یا گاز در گاراژهای عمومی، تعمیرگاه ها، پارکینگ ها و دیگر فضاهای محل عبور مکرر خودروها نصب می شود، درصورت نصب روی کف، دستگاه باید در ارتفاعی بالاتر از مسیر خودروها و یا پشت دیوار حائلی با فاصله مناسب قرار گیرد تا از ضربات فیزیکی حفاظت شود.

۱) در چنین فضاهایی اگر دستگاه در ارتفاع نصب می شود، باید زیر دستگاه دست کم 2400 میلی متر بالاتر از کف قرارگیرد. اگر ارتفاع خودرویی که از زیر دستگاه عبور می کند، بیش از 1800 میلی متر است، دستگاه باید طوری نصب شود که زیر آن دست کم 600 میلی متر بالاتر از روی خودرو باشد.

پ) اگر دستگاه با سوخت مایع یا گاز در گاراژ خصوصی نصب می شود، دست کم باید در ارتفاع 1800 میلی متر بالاتر از کف قرار گیرد.

۱۴-۳-۵-۵ نصب در ارتفاع

 الف) اگر دستگاه بر روی بام و با فاصله کمتر از 3 متر از لبه بام، یا روی سطح دیگری که بیش از 750 میلی متر از زمین اطراف ارتفاع داشته باشد نصب می شود، فضای سرویس اطراف دستگاه باید با نرده حفاظت شود.

۱) ارتفاع نرده محافظ نسبت به تراز محل نصب دستگاه باید دست کم 1000 میلی متر باشد.

 ۲) نرده محافظ باید طوری ساخته شود که اندازه سطوح باز آن کمتر از 400 میلی متر باشد.

 ۳) نرده محافظ باید در برابر بارهای وارده مقاوم باشد.

۱۴-۳-۵-۶: اگر دستگاه در خارج از ساختمان نصب می شود، باید برای نصب در هوای آزاد آزمایش و تأیید شده باشد.