دسته‌بندی نشده · آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۲-۱-۱۴ تعاریف

۱-۲-۱-‍۱۴: برای مشاهده تعاریف واژه ها و عبارت هایی که در این مبحث آمده است، به «(۱۴-۲) تعاریف« مراجعه شود.