دسته‌بندی نشده · آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۳-۳-۱۴ حفاظت ساختمان

۱-۳-۳-۱۴‍: لوله کشی، کانال کشی و نصب دستگاه های تأسیسات مکانیکی در داخل ساختمان باید به ترتیبی انجام شود که به اجزای ساختمان از نظر ایستایی و نیز از نظر جدارهای مناطق آتش، آسیب نرساند و مقاومت این اجزا را کاهش ندهد.

۲-۳-۳-۱۴‍: در صورتیکه برای اجرای تأسیسات مورد نظر در این مبحث و یا تعمیر آنها، نیاز به انجام تغییراتی در وضعیت اجزای ساختمان باشد، این کار باید با تأیید ناظر ساختمان صورت گیرد و اجزای آسیب دیده به طور مقاوم و ایمن، بازسازی شوند.

۳-۳-۳-۱۴‍: ایجاد شکاف، برش و سوراخ در دیوارها، سقف یا کف فضایی از ساختمان، که به عنوان یک منطقه آتش برای درجه معینی از مقاومت در برابر آتش تعیین شده است، باید با رعایت الزامات مندرج در “مبحث سوم – حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق” صورت گیرد.

۴-۳-۳-۱۴‍: ایجاد سوراخ، شکاف یا برش در تیرها، ستون ها و دیگر اجزای باربر سازه ساختمان، برای عبور لوله و یا دیگر اجزای تأسیسات مکانیکی، مجاز نیست مگر آنکه در طراحی سازه ساختمان پیش بینی شده باشد.