دسته‌بندی نشده · آذر ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۴-۱ کلیات

 ۱۴-۴-۱-۱ دامنه کاربرد

الف) تأسیسات تعویض هوا در فضاهای ساختمان باید طبق الزامات مندرج در این فصل«”۱۴-۴” تعویض هوا« طراحی، نصب و بازرسی شود.

 ۱) هر قسمت از فضاهای در اشغال و تصرف ساختمان، باید طبق الزامات «۱۴-۴-۳»، تعویض هوای طبیعی و یا طبق الزامات «۱۴-۴-۴»، تعویض هوای مکانیکی داشته باشد.

 ۲) در صورت لزوم، تعویض هوا می تواند فقط محدود به زمان اشغال فضا شود.

 ب) تعویض هوا، در هر فضا که در اشغال و تصرف است به منظورهای زیر باید صورت گیرد: ۱) تأمین اکسیژن برای تنفس؛

۲) جلوگیری از افزایش گاز کربنیک؛

 ۳) تخلیه هوای آلوده، دود سیگار و گازهای زیان آور دیگر؛

۴) جلوگیری از راکد ماندن هوا؛

۵) جلوگیری از افزایش غیرمجاز رطوبت.

پ) این فصل از مقررات، الزامات واردکردن هوای بیرون، بازگردانی هوا و تخلیه هوا را برای فضاهای ساختمان مقرر می دارد. الزامات طراحی، نصب و بازرسی تأسیساتِ زیر خارج از حدود این فصل از مقررات است:

 ۱) سیستم های کنترل دما و رطوبت و تأمین شرایط آسایش (تهویه مطبوع)؛

 ۲) کانال کشی برای توزیع و تخلیه هوا،

 ۳) تأمین هوای احتراق ؛

۴) تخلیه هوای هود آشپزخانه؛

۵) کنترل دود ناشی از آتش سوزی.

ت) الزامات طراحی، نصب و بازرسی تأسیسات تعویض هوا در فضاهایی از ساختمان های بهداشتی، درمانی و صنعتی که تعویض هوا در آن شرایط ویژهای دارد، خارج از حدود این فصل از مقررات است.

۱) این فصل از مقررات، هرچند به تأسیسات تعویض هوا در فضاهای ویژه ساختمان های بهداشتی، درمانی و صنعتی نمی پردازد ولی الزامات آن در فضاهای دیگر این ساختمان ها حاکم است.

۱۴-۴-۱-۲: دستگاه های تأسیسات تعویض هوا باید با رعایت الزامات مندرج در » ۱۴-۳ مقررات کلی« طراحی، نصب و بازرسی شود.