دسته‌بندی نشده · آذر ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۴-۲ دهانه های ورود و تخلیه هوا

۱۴-۴-۲-۱ دهانه هوای ورودی از بیرون

الف) این دهانه نباید در جایی قرارگیرد که ورود آلاینده های مخاطره آمیز و زیان آور به داخل فضاها محتمل باشد.

ب) در سیستم تعویض هوای طبیعی یا اجباری، این دهانه باید از هر دهانه تخلیه هوای آلوده به مواد مخاطره آمیز و زیان آور، مانند دودکش و هواکش فاضلاب، دست کم 3 متر فاصله افقی داشته باشد. مگر آن که دهانه ورود هوا دست کم یک متر پایین تر از دهانه تخلیه هوای آلوده باشد.

۱) هوایی که از حمام و آشپزخانه ساختمان های مسکونی تخلیه می شود، مخاطره آمیز و زیان آور تلقی نمی شود.

پ) دهانه هوای ورودی از بیرون باید دست کم 3 متر از مرکز معابر عمومی (خیابان، کوچه، پارکینگ و مانند آنها) فاصله افقی داشته و دست کم 3 متر بالاتر از کف معابر عمومی باشد.

ت) این دهانه باید دست کم 3 متر از ساختمان مجاور فاصله افقی داشته باشد.

ث) دهانه هوای ورودی از بیرون باید با توری سیمی، دریچه یا شبکه مقاوم در برابر شرایط هوای محل نصب، و نیز خوردگی و زنگ زدگی حفاظت شود.

ج) فاصله های تعیین شده در این قسمت از مقررات، کمترین مقادیری است که باید رعایت شود.

کاهش این فاصله ها، در هر مورد خاص باید با توجه به سرعت و جهت باد غالب و اطمینان از وارد نشدن هوای آلوده به داخل ساختمان، بررسی شود.

۱۴-۴-۲-۲: اندازه روزنه های توری حفاظ دهانه ورود هوا باید برابر جدول (۱۴-۴-۱) باشد.

۱۴-۴-۲-۳: در ساختمان هایی که در معرض خطر سیل قرار دارد، دهانه ورود هوا باید بالاتر از تراز سیل احتمالی قرار گیرد.

 

 جدول (۱-۴-۱۴): اندازه روزنه های توری حفاظ دهانه ورود هوا

نوع دهانه ورودی

اندازه روزنه های توری (میلی متر)

کمینه

بیشینه

دهانه ورود هوا در ساختمان مسکونی

6.5

13

دهانه ورود هوا در دیگر ساختمان ها

6.5

26