دسته‌بندی نشده · آذر ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۴-۴ تعویض هوای مکانیکی

۱۴-۴-۴-۱: در هر فضای ساختمان که امکان تهویه طبیعی نباشد، هوا باید به صورت مکانیکی تعویض شود.

 

شکل (۱-۴-۱۴): تعویض هوای طبیعی فضای واقع در زیرزمین

۱۴-۴-۴-۲: تعویض هوای مکانیکی باید با یکی از روش های توزیع هوای رفت، هوای برگشت و یا تخلیه هوا صورت گیرد.

الف) مقدار هوای رفت هر فضا باید تقریباً برابر مجموع هوای برگشت و تخلیه هوا باشد.

ب) این سیستم تعویض، در صورت لزوم، باید در داخل فضا فشار مثبت یا منفی برقرارکند.

۱۴-۴-۴-۳: تعویض هوای مکانیکی ممکن است با تأسیسات تهویه مطبوع، یا تأسیسات مستقل و جداگانه ای که بدین منظور طراحی و نصب می شود، انجام گیرد.

۱۴-۴-۴-۴: مقدار هوای ورودی از بیرون باید دست کم مطابق جدول (۱۴-۴-۲) باشد.

۱۴-۴-۴-۵: بازگردانی هوای برگشتی در فضاهای ساختمان باید با رعایت حداقل مقدار هوای وارد شده از بیرون، که در جدول (۱۴-۴-۲) مقرر شده است، صورت گیرد. بازگردانی مقداری از هوای رفت که مازاد بر حداقل هوای وارد شده از بیرون است، مجاز می باشد.

الف) بازگردانی هوا از یک واحد مسکونی به واحد مسکونی دیگر مجاز نیست.

ب) بازگردانی هوای استخر سرپوشیده و فضاهای جنبی آن مجاز نیست، مگر آنکه هوا به اندازه ای رطوبت زدائی شود که رطوبت نسبی فضای استخر را به 60٪ یا پایین تر برساند. بازگردانی این هوا به فضاهای دیگر ساختمان مجاز نمی باشد.

پ) بازگردانی هوای فضاهای زیر مجاز نیست:

۱) توالت و پیسوار؛

۲) حمام؛

۳) آشپزخانه و آبدارخانه؛

۴) رختکن؛

۵) پارکینگ؛

 ۶) فضایی که در آن گازهای زیان آور تولید می شود.

 ت) هوای بازگردانی شده از فضاهایی که در اشغال و تصرف است را می توان به عنوان هوای رفت در فضاهایی مانند توالت، پیسوار، حمام، آشپزخانه، رختکن و پارکینگ که هوای آنها تماماً تخلیه می شود، استفاده کرد.

۱۴-۴-۴-۶: سیستم تعویض هوای خودکار پارکینگ و گاراژهای بسته باید به نحوی کارکند که در هنگام روشن بودن خودرو و حضور انسان، میزان غلظت مونواکسیدکربن در هوا کمتراز 25 PPM باشد. ظرفیت این سیستم می تواند در صورت کاهش آلاینده، با کنترل خودکار تا دست کم 0.25 لیتر در ثانیه بر مترمربع کف، کاهش یابد. سیستم تعویض هوا باید قابلیت تعویض هوای تا 7.5 لیتر در ثانیه بر مترمربع کف را دارا باشد.

۱۴-۴-۴-۷: فضاهای جنبی گاراژهای عمومی در اشغال انسان مانند دفترکار، سالن انتظار، غرفه های فروش بلیط و دیگر فضاهای جنبی، باید دارای فشار هوای مثبت باشند و تعویض هوای آنها مطابق جدول (۱۴-۴-۲) باشد.

۱۴-۴-۴-۸: سیستم تعویض هوای مکانیکی باید به کنترل های دستی و یا خودکار مجهز باشد و هنگام اشغال فضا عمل کند. این سیستم باید مقدار هوای بیرون مورد نیاز فضا را در مدتی که فضا اشغال است، تأمین کند.

۱۴-۴-۴-۹ تعویض هوای فضاهای خالی از انسان

الف) فضاهای خالی از انسان مانند کانال آدم رو، خزیدهرو، فضای زیر شیروانی و انبار، باید تعویض هوای طبیعی یا مکانیکی داشته باشند.

ب) مقدار تعویض هوای مکانیکی این فضاها نباید کمتر از 0.1 لیتر در ثانیه بر مترمربع از سطح افقی هر فضا باشد.

پ) سیستم تعویض هوای مکانیکی این فضاها باید وقتی فعال شود که رطوبت نسبی آنها از 60 درصد بیشتر شود. در کمتر از این مقدار، تعویض هوای مکانیکی لازم نیست.

جدول (۱۴-۴-۲): کمینه مقدار هوای ورودی از بیرون مورد نیاز فضاهای با کاربری مختلف

نوع کاربری فضاها

برای هر نفر

برای واحد سطح

برای اتاق

ملاحظات

لیتر در ثانیه

فوت مکعب در دقیقه

لیتر در ثانیه برمتر مربع

فوت مکعب در دقیقه بر فوت مربع

لیتر در ثانیه

فوت مکعب در دقیقه

مسکونی

اتاق

7.5

15

 

 

 

 

 

آشپزخانه

 

 

 

 

50

100

 

توالت و حمام

 

 

 

 

25

50

 

پارکینگ خصوصی

 

 

 

 

50

100

 

پارکینگ مشترک

 

 

7.5

1.5

 

 

تخلیه مکانیکی برای هر اتومبیل

اداری

اتاق دفتر

7.5

15

 

 

 

 

 

اتاق کنفرانس

3.5

7.5

 

 

 

 

 

پذیرش ها

3.5

7.5

 

 

 

 

 

هتل خوابگاه

اتاق خواب

5

10

 

 

 

 

 

سرسرا

5

10

 

 

 

 

 

سالن کنفرانس

3.5

7.5

 

 

 

 

 

حمام

 

 

 

 

 

 

 

خوابگاه چند نفره

5

10

 

 

 

 

تخلیه مکانیکی

اتاق نشمین

3

5.5

 

 

 

 

 

اجتماعات

سالن اجتماعات

3.5

7.5

 

 

 

 

 

مسجد

5

10

 

 

 

 

 

سینما

3.5

7.5

 

 

 

 

 

تأتر

3.5

7.5

 

 

 

 

 

رستوران

سالن غذاخوری

5

10

 

 

 

 

 

آشپزخانه

 

 

3.5

0.7

 

 

تخلیه مکانیکی

کافه تریا

5

10

 

 

 

 

 

 

 

ادامه جدول (۱۴-۴-۲): کمینه مقدار هوای ورودی از بیرون مورد نیاز فضاهای با کاربری مختلف

نوع کاربری فضاها

برای هر نفر

برای واحد سطح

برای اتاق

ملاحظات

لیتر در ثانیه

فوت مکعب در دقیقه

لیتر در ثانیه برمتر مربع

فوت مکعب در دقیقه بر فوت مربع

لیتر در ثانیه

فوت مکعب در دقیقه

فروشگاه

طبقات

7.5

15

 

 

 

 

 

زیرزمین

7.5

15

 

 

 

 

 

انبار

7.5

15

 

 

 

 

 

رختشویخانه و خشک کن

سالن های عمومی

13

25

 

 

 

 

 

انبار

7.5

15

 

 

 

 

 

ورزشگاه

جای تماشاچیان

3.5

7.5

 

 

 

 

 

فضای ورزشی

7.5

15

 

 

 

 

 

استخر بسته

 

 

2.5

0.5

 

 

 

 

فضای آموزشی

 

کلاس درس

7.5

15

 

 

 

 

 

آزمایشگاه

10

20

 

 

 

 

 

کتابخانه

7.5

15

 

 

 

 

 

کارگاه

10

20

 

 

 

 

 

رختکن

 

 

2.5

0.5

 

 

 

فضای عمومی

راهروها

 

 

0.25

0.05

 

 

 

رختکن

 

 

2.5

0.5

 

 

تخلیه مکانیکی

توالت عمومی

 

 

 

 

25

50

تخلیه مکانیکی برای هر توالت یا پیسوار