دسته‌بندی نشده · آذر ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۶-۲ پلنوم

۱۴-۶-۲-۱ کلیات

الف) فضاهایی از ساختمان که برای پلنوم هوای رفت، برگشت و تخلیه استفاده می شوند، باید به فضاهای خالی از انسان، مانند راهروهای زیرزمینی، داخل سقف کاذب یا کف کاذب طبقات، فضای زیر شیروانی و اتاق هوارسان، محدود شوند.

۱) هر پلنوم باید به یک منطقه آتش ساختمان محدود شود.

 ۲) در داخل پلنوم نباید دستگاه های با سوخت جامد، مایع یا گاز نصب شود.

۱۴-۶-۲-۲ ساخت پلنوم

الف) ساخت جدارهای پلنوم باید با آنچه برای مقاومت جدارهای ساختمان در برابر آتش مقرر شده است، مطابقت داشته باشد.

۱) اگر پلنوم در بخشی از ساختمان واقع شده باشد که به عنوان یک منطقه آتش نمی باشد، پلنوم منطقه آتش محسوب نمی شود و لازم نیست جدارهای آن در برابر آتش مقاوم باشد.

۲) در این حالت، عبور لوله، کانال هوا، کابل برق، عایق لوله و کانال و روکش آن از داخل پلنوم محدودیتی ندارد.

ب) مواد داخل پلنوم که در معرض جریان هوا قرار دارند، باید از جنس غیرسوختنی باشند، یا شاخص پیشروی شعله حداکثر 25 و شاخص گسترش دود حداکثر 50، طبق استاندارد ANSI/UL 723 (ASTM E84)، داشته باشند، جز در این موارد:

۱) مقاومت جنس لوله و کانال هوا، عایق لوله و عایق کانال هوا، و روکش عایق، در برابر آتش با آنچه برای جدارهای پلنوم مقرر شده، مطابقت داشته باشد؛

 ۲) عبور لوله های ترموپلاستیک از داخل پلنوم های مقاوم در برابر آتش در صورتی که لوله پر از آب باشد؛

۳) عبور کابل برق از داخل پلنوم های مقاوم در برابر آتش در صورتیکه کابل با روکشی مقاوم در برابر آتش، به همان درجه که برای جدارهای پلنوم مقرر شده است، حفاظت شده باشد.

پ) اگر سطح داخلی جدارهای پلنوم با گچ اندود شده است، می توان برای عبور هوا از آن استفاده کرد، به شرطی که دمای آن از 52 درجه سلسیوس بیشتر نباشد.

۱) دمای سطوح گچی داخل پلنوم باید کنترل شود که از دمای نقطه شبنم هوای داخل پلنوم بیشتر باشد.

۲) پلنوم با سطوح داخلی گچی نباید برای جریان هوای سیستم های خنک کننده تبخیری مانند کولر آبی، به کار رود.