دسته‌بندی نشده · آذر ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۶-۳ طراحی و ساخت کانال

۱۴-۶-۳-۱ کلیات

الف) طراحی و ساخت کانال های هوای رفت، برگشت و تخلیه باید مناسب جریان مقدار هوای مورد نیاز باشد.

۱۴-۶-۳-۱ کلیات

الف) طراحی و ساخت کانال های هوای رفت، برگشت و تخلیه باید مناسب جریان مقدار هوای مورد نیاز باشد.

۱) کانال هوا باید طبق روش های مهندسی مورد تأیید طراحی و ساخته شود.

 ۲) روش های مهندسی که در اندازه گذاری کانال هوا و دیگر اجزای کانال کشی به کار می رود، باید مورد تأیید قرارگیرد.

۳) کانال هوا و دیگر اجزای آن باید با توجه به مقدار جریان هوای لازم و سرعت مناسب آن اندازه گذاری شود و بیش از آنچه برای هر فضا تعیین شده است، صدا تولید نکند.

 ۴) اجزای کانال هوا و آویزها و تکیه گاه های آن باید استحکام و دوام کافی داشته باشند.

 ۵) کانال هوا باید براساس طبقه بندی فشار هوای داخل آن و برای حداکثر فشار یا مکش هوا، طبق جدول (۱۴-۶-۱) طراحی و ساخته شود.

۶) حداکثر سرعت هوا در کانال کشی با کلاس 0.5 نباید از 10 متر در ثانیه (2000 فوت در دقیقه) و در کانال کشی با کلاس 1 و 2 نباید از 12.7 متر در ثانیه (2500 فوت در دقیقه) بیشتر باشد.

 ب) کانال های هوای رفت، برگشت و تخلیه هوا باید طوری ساخته و نصب شوند که در تأمین شرایط مقرر برای مقاومت هر منطقه از فضاهای ساختمان در برابر آتش، اختلال ایجاد نکنند.

جدول (۱۴-۶-۱): طبقه بندی فشار کانال های هوا

فشار یا مکش استاتیک داخل کانال هوا

فشار (اینچ ستون آب)

کلاس فشار

مکش

فشار

اینچ ستون آب

پاسکال

-0.5

+0.5

0.5

125

-1

+1

1

250

-2

+2

2

500

۲-۳-۶-۱۴ کانال فلزی

الف) کانال فلزی مخصوص هوای رفت، برگشت، گرفتن هوای بیرون و تخلیه هوا در تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع و نیز توزیع هوای سیستم های خنک کننده تبخیری، از انتخاب مصالح و روش ساخت، باید مطابق یکی از استانداردهای زیر باشد:

1-ANS1/ SMACNA/ HVAC DUCT CONSTRUCTION STANARDS (15d)

2-HVAC/ SPECIFICATION FOR SHEET METAL DUCTWORK (DW/144)

۱) انتخاب مصالح و روش ساخت با استانداردهای دیگر به شرطی مجاز است که مطابق استانداردهای مندرج در «(۱۴-۶-۳-۲)”الف”» باشد و مورد تأیید قرارگیرد.

 ب) ضخامت ورق فولادی (گالوانیزه، زنگ ناپذیر) و آلومینیومی، مخصوص کانال با مقطع چهارگوش، باید دست کم برابر با جدول (۱۴-۶-۲) در نظر گرفته شود.

 ۱) جدول (۱۴-۶-۲) ضخامت ورق فولادی و آلومینیومی کانال هوا با مقطع چهارگوش را برای کانال هایی نشان می دهد که کلاس فشار آنها حداکثر 500 پاسکال (2 اینچ ستون آب)، طبق جدول (۱۴-۶-۱) است. در کانال هوای با کلاس فشار بالاتر، اندازه ضخامت ورق باید با رعایت ضوابط مندرج در استانداردهای مقرر شده در«(۱۴-۶-۳-۲)”الف”» محاسبه شود.

 

جدول (۲-۶-۱۴): کمترین ضخامت ورق برای ساخت کانال هوا با مقطع چهارگوش

بزرگترین بعد مقطع کانال

کمینه ضخامت ورق (میلی متر)

میلی متر

اینچ

فولادی (گالوانیزه – زنگ ناپذیر)

آلومینیومی

تا 300

تا 12

0.50

0.60

330 تا 750

13 تا 30

0.60

0.70

780 تا 1370

31 تا 54

0.75

0.85

1400 تا 2130

55 تا 84

1

1.25

بزرگتر از 2130

بزرگتر از 84

1.25

1.40

 

 پ) ضخامت ورق فـولادی (گـالوانیزه، زنگ ناپذیر) مخـصوص کـانال هـوا با مقطعِ گـرد باید دست کم مطابق جدول (۳-۶-۱۴) باشد.

 

جدول (۳-۶-۱۴): کمترین ضخامت ورق فولادی برای ساخت کانال هوا با مقطع دایره

قطر مقطع کانال

کمینه ضخامت ورق فولادی (میلی متر)

میلی متر

اینچ

کانال با درز اسپیرال

کانال با درز طولی

وصاله

تا 300

تا 12

0.5

0.50

0.50

330 تا 460

13 تا 18

0.5

0.60

0.60

490 تا 710

19 تا 28

0.6

0.75

0.75

740 تا 910

29 تا 36

0.75

1

1

940 تا 1320

37 تا 52

1

1.25

1.25

 

۱) جدول (۱۴-۶-۳) ضخامت ورق فولادی کانال هوا با مقطع دایره را برای کانال هایی نشان می دهد که کلاس فشار آنها حداکثر 500 پاسکال (2 اینچ ستون آب)، طبق جدول (۱۴-۶-۱) است. در کانال هوای با کلاس فشار بالاتر، اندازه ضخامت ورق باید با رعایت ضوابط مندرج در استانداردهای مقرر شده در«(۱۴-۶-۳-۲) “الف”» محاسبه شود.

ت) وصاله های کانالفلزی مانند زانو، سهراه و تبدیل باید با رعایت ضوابط مندرج در استانداردهای (2-3-6-14)« “الف”» ساخته شود.

 ث) در ساخت کانال فلزی، درزهای عرضی، درزهای طولی و دیگر درزها، باید با جوشکاری، پرچکاری، نوار چسب، خمیر، لاستیک، واشر و دیگر لوازم مورد تأیید، درزبندی شود.

۱) در هر سیستم هوا رسانی، میزان نشت هوا از درزهای کانال نباید بیش از 5 درصد مقدار هوا باشد.

۲) روش آزمایش میزان هوادهی و نشت هوا از کانال باید مورد تأیید قرارگیرد.

۱۴-۶-۳-۳ کانال غیرفلزی

الف) کانال غیرفلزی جریان هوا، از نظر انتخاب مصالح و روش ساخت، باید مطابق یکی از استانداردهای زیر باشد.

1- ANS1/SMACNA/FIBROUS GLASS DUCT CONSTRUCTION STANDARDS

2- ANS1/UL 181-05/UL 181A-05

۱) انتخاب مصالح و روش ساخت با استانداردهای دیگر به شرطی مجاز است که مطابق استانداردهای مندرج در »(۱۴-۶-۳-۳) “الف”« و مورد تأیید باشد.

۲) استفاده از کانال غیرفلزی ساخته شده از مصالح سوختنی مجاز نیست.

 ب) استفاده از کانال ساخته شده از پانل های گچی فقط برای هوای برگشت مجاز است. در این حالت، دمای هوای داخل کانال نباید از 52 درجه سلسیوس بیشتر باشد، و دمای سطح داخلی کانال باید کنترل شود که از دمای نقطه شبنم هوای داخل کانال کمتر نشود.

 ۱) در سیستم های هوارسانی با خنک کننده تبخیری از جمله کولر آبی، استفاده از کانال ساخته شده از پانل های گچی مجاز نیست.

 پ) کانال غیرفلزی ساخته شده از پشم شیشه، باید با یکی از استانداردهای مندرج در »(۱۴-۶-۳-۳) “الف”« مطابقت داشته و مورد تأیید قرارگیرد.

 ۱) دمای هوای داخل کانال ساخته شده از پشم شیشه نباید از 120 درجه سلسیوس بیشتر باشد.

۱۴-۶-۳-۴ کانال قابل انعطاف

الف) برای توزیع هوا، اندازه طول کانال قابل انعطاف فلزی یا غیرفلزی محدودیتی ندارد.

 ب) طول کانال انشعاب قابل انعطاف فلزی یا غیرفلزی، برای اتصال به دریچه هوا، نباید از 4.25 متر بیشتر باشد.

پ) مصالح و روش ساخت کانال قابل انعطاف فلزی یا غیرفلزی، باید مطابق با ضوابط مندرج در یکی از استانداردهای مندرج در »(۳-۳-۶-۱۴)”الف”« باشد و مورد تأیید قرارگیرد.

ت) دمای هوای داخل کانال قابل انعطاف فلزی یا غیرفلزی نباید از 120 درجه سلسیوس بیشتر باشد.

ث) کانال انشعاب قابل انعطاف برای اتصال به دریچه هوا، نباید از دیوار، سقف، کف و یا هر جدار دیگری عبور کند.

 ج) در محل اتصال کانال هوا به دستگاه ها، یا در عبور کانال از درزهای انبساط ساختمان، اتصال لرزه گیر باید از مصالح غیرسوختنی و مورد تأیید باشد.

۱) طول اتصال لرزه گیر نباید از 10 سانتیمتر کمتر و از 25 سانتیمتر بیشتر باشد.