دسته‌بندی نشده · آذر ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۶-۵ عایق کاری کانال هوا

۱۴-۶-۵-۱ کلیات

الف) عایق پلنوم و کانال هوا و نیز روکش عایق، باید از جنس غیرسوختنی باشد. شاخص پیشروی شعله آن حداکثر 25 و شاخص گسترشدود آن حداکثر 50، طبق استاندارد ANSI/ASTM E84 باشد.

ب) استفاده از مواد سوختنی برای عایق بندی، روکش عایق و مواد درزبندی، مانند چسب، خمیر و نوار، مجاز نیست.

پ) بخش هایی از طول کانال که از دیوار آتش عبور می کند، نباید عایق یا روکش عایق داشته باشد.

 ت) دمپر تنظیم مقدار هوا، دمپر آتش و دمپر دود نباید عایق یا روکش عایق داشته باشد.

ث) سطوح دریچه های بازدید و دسترسی نباید با عایق یا روکش عایق، پوشانده شود.

ج) دمای سطح خارجی کانال و یا دمای سطح خارجی عایق کانال، نباید کمتر از دمای نقطه شبنم هوای محیط باشد.

چ) دمای سطح خارجی کانال نباید بیش از 49 درجه سلسیوس باشد.

 ۱) در دمای بیش از 49 درجه سلسیوس سطح خارجی کانال، باید کانال را طوری عایق کرد که دمای سطح خارجی عایق از 49 درجه سلسیوس بیشتر نشود.

۱۴-۶-۵-۲ عایق کانال هوا در خارج از ساختمان

الف) در تأسیسات گرمایی و سرمایی، کانال هوای خارج از فضای ساختمان و در تماس مستقیم با هوای آزاد بیرون، باید با عایق حرارتی با مقاومت دست کم مطابق جدول (۱۴-۶-۴) پوشانده شود.

 ۱) در “پیوست ۱” به عنوان راهنما، ارقام روز- درجه گرمایی سالانه (ADDH) و روز- درجه سرمایی سالانه (ADDC) بر مبنای 18.3 درجه سلسیوس، برای هوارسانی در تأسیسات گرمایی (کانال با هوای گرم) و هوارسانی در تأسیسات سرمایی (کانال با هوای سرد)، مخصوص شرایط هوای شماری از شهرهای کشور، ارائه شده است.

 ۲) ارقام مندرج در »پیوست ۱، روز درجه سالانه« به عنوان راهنما پیشنهاد می شود و نباید آن را جزئی از مقررات و مشمول الزام قانونی تلقی کرد.

 ۳) “پیوست “1 استفاده از منابع دیگر را، برای دستیابی به ارقام روز  درجه ناظر به شرایط هوای محل نصب کانال، به شرط تأیید، منع نمی کند.

  

جدول (۱۴-۶-۴):کمینه مقاومت گرمایی عایق کانال هوا در خارج از ساختمان

تأسیسات سرمایی

تأسیسات گرمایی

کمینه مقاومت گرمایی عایق، R

روز – درجه سرمایی سالانه(ADDC)

کمینه مقاومت گرمایی عایق، R

روز – درجه گرمایی سالانه(ADDH)

m2.k/w

h.ft2.0F/BTU

m2.k/w

h.ft2.0F/BTU

0.581

3.3

زیر 500

0.581

3.3

زیر 1500

0.881

5.0

501 تا 1150

0.881

5.0

1501 تا 4500

1.145

6.5

1151 تا 2000

1.145

6.5

4501 تا 7500

1.409

8.0

بالاتر از 2001

1.409

8.0

بالاتر از 7501

 

۳-۵-۶-۱۴ عایق کانال هوا در داخل ساختمان

الف) در تأسیسات گرمایی و سرمایی، مقاومت گرمایی عایق کانال هوا در فضاهای داخل ساختمان، باید دست کم مطابق جدول (۱۴-۶-۵) باشد.

 

جدول (۱۴-۶-۵):کمینه مقاومت گرمایی عایق کانال هوا در فضای داخل ساختمان

کمینه مقاومت گرمایی عایق، R

اختلاف دمای هوای داخل کانال و هوای خارج آن

تأسیسات سرمایی

تأسیسات گرمایی

درجه سلسیوس

درجه فارنهایت

m2.k/w

h.ft2.0F/BTU

m2.k/w

h.ft2.0F/BTU

عایق لازم نیست

کمتر یا برابر 8.3

کمتر یا برابر 15

0.581

3.3

0.581

3.3

بیشتر از 8.3 و کمتر یا برابر 22.2

بیشتر از 15 و کمتر یا برابر 40

0.881

5.0

0.881

5.0

بیشتر از 22.2

بیشتر از 40

 

ب) در فضای بسته زیر شیروانی، شفت های بسته ساختمان، داخل سقف های کاذب طبقات و دیگر فضاهایی که هوای آنها با سیستم های گرمایی و سرمایی کنترل نمی شود، کانال هوا باید با رعایت ارقام جدول (۵-۶-۱۴) عایق کاری شود.

پ) کانال های هوای رفت و برگشت در فضاهای داخل ساختمان در موارد زیر نیاز به عایق ندارد، مگر برای جلوگیری از چگالش بخار آب موجود در هوا بر روی سطوح خارجی کانال:

۱) کانال هوا در فضایی قرارگیرد که دمای آن با تأسیسات گرمایی یا سرمایی کنترل شود؛

۲) اختلاف دمای هوای داخل کانال و هوای فضایی که کانال در آن قرارگرفته، کمتر از 8.3 درجه سلسیوس باشد؛

۳) انتقال گرما از جدار کانالِ بدون عایق (از داخل به خارج یا از خارج به داخل)، مقدار کل انرژی مورد نیاز ساختمان را افزایش ندهد؛

 ۴) کانال تخلیه هوا؛

۵) کانال توزیع کننده هوای سیستم خنک کننده تبخیری، ازجمله کولر آبی.

 ت) اگر برای کاهش شدت صدا یا مقاصد دیگر، سطح داخلی کانال هوا یا پلنوم، نیاز به عایق داشته باشد، جنس آن و مواد لازم برای نصب آن، باید در برابر رشد جلبک، رطوبت و فرسایش ناشی از جریان هوا مقاوم باشد.

 ۱) عایق باید با وسایل مکانیکی به سطوح داخلی کانال اتصال یابد، تا سطوح عایق و لبه قطعات آن در برابر جریان هوای داخل کانال مقاوم باشد.