دسته‌بندی نشده · آذر ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۶-۶ دمپر آتش

۱۴-۶-۶-۱ محل دمپر آتش

الف) در محل عبور کانال هوا از دیوار، سقف یا کف، که یک منطقه آتش را از منطقه مجاور آن جدا می کند و نیز در موارد زیر، باید دمپر آتش نصب شود.

 ۱) در عبور کانال هوا از دیوار یا تیغه جداکننده فضاها، که برای مقاومت در برابر آتش یک ساعت یا بیش از آن، طراحی شده است؛

 ۲) در عبور کانال هوا از دیوار شفت های ساختمان، که برای مقاومت در برابر آتش یک ساعت یا بیش از آن، طراحی شده است؛

۳) در عبور به صورت قائم کانال هوا از یک طبقه به طبقه دیگر، که کف یا سقف را سوراخ کند و کانال نیز در داخل شفت نباشد و جدار بین دو طبقه، برای حداقل یک ساعت مقاومت در برابر آتش طراحی شده باشد.

 ب) در موارد زیر نصب دمپر آتش لازم نیست:

 ۱) در عبور کانال هوا از دیوارها، سقف ها و کف های دو فضای مجاور، چنانکه هر دو فضا در یک منطقه آتش باشند؛

۲) کانال تخلیه هوا از دیوار شفت عبور کند و در داخل شفت، به سمت بالا، کمتر از 600 میلی متر ادامه یابد؛

۳) در عبور کانال هوا از فضایی از ساختمان به راهرو، در صورتی که تمام ساختمان به سیستم آبفشان خودکار مجهز باشد؛

۴) کانال هوا جزئی از سیستم تخلیه خودکار دود باشد؛

۵) در عبور کانال هوا از بام ساختمان به هوای آزاد؛

۶) در عبور کانال هوا از دیوار شفت ساختمان، در صورتی که ساختمان به سیستم آبفشان خودکار مجهز باشد.

۱۴-۶-۶-۲ ساخت و نصب دمپر آتش

 الف) جنس مصالح، نوع ساخت و آزمایش دمپرآتش باید طبق استاندارد ملی7696 بخش های1، 3 و 5، ISO 10294-1,3,5، ANSI/UL 555 S و یا استاندارد معتبر دیگر مورد تأیید باشد.

 ب) در دمای 74 درجه سلسیوس، فیوز دمپر آتش باید باز و دمپر آتش به طور خودکار بسته شود و از عبور آتش جلوگیری کند.

پ) دمپر آتش، که در مسیر عبور کانال هوا قرار می گیرد، جزئی از دیوار، تیغه، سقف یا کف جداکننده از فضای مجاور است و دقیقاً باید روی این جدارها، بر طبق دستور کارخانه سازنده و مورد تأیید، نصب شود.

۱۴-۶-۶-۳ دریچه دسترسی به دمپر آتش

الف) بر روی سطح کانال، نزدیک دمپر آتش، برای بازرسی ادواری و تنظیم و در صورت لزوم نصب مجدد فیوز دمپر، باید دریچه بازدید و دسترسی نصب شود.

۱) این دریچه باید در موقعیت و به اندازه ای باشد که دسترسی به دمپر و فیوز آن به آسانی امکان پذیر باشد.

۲) این دریچه باید از جنس ورق کانال و دست کم به ضخامت آن باشد.

۳) هیچ پوشش عایق یا روکش آن نباید دریچه را بپوشاند.

۴) بر روی دریچه باید برچسب دایمی “دمپر آتش” با خط درشت و خوانا، نصب شود.