دسته‌بندی نشده · آذر ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۷-۱ کلیات

۱۴-۷-۱-۱ دامنه کاربرد

الف) طراحی، ساخت، نصب و بازرسی دیگ های آب گرم و بخار، آب گرم کن و مخزن آب گرم تحت

 فشار، در تأسیسات گرمایی و تولید و ذخیره آب گرم مصرفی ساختمان، باید طبق الزامات مندرج در این فصل از مقررات »(۱۴-۷) دیگ، آب گرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار« صورت گیرد.

ب) الزامات مندرج در «(۱۴-۳) مقررات کلی« در این فصل نیز معتبر است و باید رعایت شود.

 پ) این فصل از مقررات الزامات مربوط به دستگاه های با سوخت مایع یا گاز را مقرر می دارد. ۱) الزامات مربوط به دستگاه های با سوخت جامد خارج از شمول این فصل از مقررات است.

 ت) این فصل از مقررات الزامات دستگاه های تولید و ذخیره آب گرم با دمای پایین را مقرر می دارد.

 ۱) الزامات مربوط به تولید و ذخیره آب گرم با دمای متوسط و بالا خارج از شمول این فصل از مقررات است.

 ث) این مقررات الزامات مخازن تحت فشار آب گرم مصرفی را مقرر می دارد.

۱) الزامات مربوط به مخازن تحت فشار آبسرد، خارج از شمول این فصل از مقررات است.