دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۷-۴ لوازم اندازه گیری روی دیگ ها

۱۴-۷-۴-۱ دیگ آب گرم

الف) دیگ آب گرم باید فشارسنج و دماسنج یا وسیله مشترک اندازه گیری فشار و دما داشته باشد.

 ب) فشارسنج و دماسنج باید فشار و دمای دیگ را در کارکرد عادی آن، نشان دهند.

۱۴-۷-۴-۲ دیگ بخار

الف) هر دیگ بخار باید دارای فشارسنج و آب نما باشد.

 ب) فشارسنج باید فشار دیگ را در کارکرد عادی در مقیاس میانی آن، نشان دهد.

پ) شیشه آب نما باید طوری نصب شده باشد که تراز خط وسط آن برابر سطح آب دیگ در کارکرد عادی آن باشد.