دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۷-۵ کنترل سطح پایین آب دیگ

۱۴-۷-۵-۱ دیگ آب گرم و دیگ بخار باید با کنترل سطح پایین آب حفاظت شود.

الف) در صورت پایین تر رفتن سطح آب از تراز ایمنی سطح پایین دیگ، کنترل سطح پایین آب باید به طور خودکار عمل احتراق را قطع کند.

 ۱) تراز ایمنی پایین آب را سازنده دیگ تعیین می کند.