دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۷-۶ شیر اطمینان

۱۴-۷-۶-۱ کلیات

الف) دیگ بخار باید با شیر اطمینان حفاظت شود.

 ب) دیگ آب گرم باید با شیر اطمینان فشار حفاظت شود.

پ) مخزن تحت فشار ذخیره آب گرم مصرفی باید با شیر اطمینان یا وسیله محدود کننده سقف فشار دیگری، حفاظت شود.

ت) شیر اطمینان باید از مؤسسه ای مورد تأیید، گواهی آزمایش داشته باشد.

۱۴-۷-۶-۲ انتخاب شیر اطمینان

الف) ظرفیت تخلیه سیال شیراطمینان دیگ آب گرم، دیگ بخار و مخزن ذخیره آب گرم مصرفی باید دست کم برابر با ظرفیت دستگاهی باشد که شیراطمینان روی آن نصب می شود.

 ۱) بر روی دیگ آب گرم، دیگ بخار و مخزن ذخیره آب گرم مصرفی می توان به جای یک شیر، چند شیراطمینان نصب کرد. در این صورت، ظرفیت تخلیه مجموع این شیرها باید با ظرفیت دستگاه برابر باشد.

 ب) شیر اطمینان دیگ آب گرم، دیگ بخار و مخزن ذخیره آب گرم مصرفی باید با فشاری برابر با حداکثر فشار کار دستگاه، تنظیم شود.

۱۴-۷-۶-۳ نصب شیر اطمینان

الف) شیر اطمینان باید بر روی دهانه پیش بینی شده روی دیگ آب گرم، دیگ بخار و مخزن آب گرم مصرفی، نصب شود.

ب) بین دیگ آب گرم، دیگ بخار و مخزن آب گرم مصرفی تا شیر اطمینان نباید هیچ شیر دیگری نصب شود.

پ) بر روی لوله تخلیه بعد از شیر اطمینان نباید هیچ نوع شیر دیگری نصب شود.

۱) شیر اطمینان دیگ آب گرم و مخزن آب گرم مصرفی باید به طور ثقلی تخلیه شود.

۲) تخلیه شیر اطمینان دیگ بخار باید از راه لوله ای به فضای خارج از ساختمان هدایت شود.

۳) لوله اتصال بین دهانه تخلیه شیر اطمینان و نقطه دریافت تخلیه سیال، در محل نصب دستگاه یا در فضای خارج، باید غیرقابل انعطاف و مناسب برای دمای سیال خروجی باشد.

۴) قطر لوله تخلیه باید دست کم برابر قطر دهانه تخلیه شیر اطمینان باشد.

۵) شیر اطمینان نباید در نقاطی که خطر آسیب رساندن به اشخاص یا تخریب و تضییع اموال، وجود دارد تخلیه شود.

۶) در صورت تخلیه شیراطمینان دیگ بخار، دیگ آب گرم یا آب گرم کن به داخل لوله کشی فاضلاب ساختمان، باید الزامات مندرج در »مبحث شانزدهم – تأسیسات بهداشتی« در مورد اتصال شیرتخلیه به لوله کشی فاضلاب، رعایت شود.