دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۷-۷ لوازم کنترل و ایمنی

۱۴-۷-۷-۱ کلیات

الف) دیگ آب گرم و دیگ بخار باید، علاوه بر شیر اطمینان و کنترل سطح پایین آب، مجهز به کنترل های کارکرد و ایمنی باشند.

 ۱) کنترل های کارکرد و ایمنی دیگ باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده و الزامات مندرج در این قسمت از مقررات، صورت گیرد.

 ب) مراقبت از وجود شعله

 ۱) مشعل دیگ باید دارای کنترل مراقبت از وجود شعله باشد تا وجود یک شمعک در نقطه مناسبی سبب اطمینان از روش شدن مشعل اصلی شود.

۲) در صورت خاموش شدن شعله شمعک در دیگ مجهز به شمعک دایمی، باید ظرف مدت حداکثر 20 ثانیه، شیر ورودی سوخت به مشعل به طور صددرصد بسته شود.

پ) در دیگ دارای مشعل با سوخت مایع و دمنده رانشی یا القایی یا در دیگ دارای مشعل گازی، سیستم کنترل باید به ترتیبی با شیر ورودی سوخت مرتبط باشد که در صورت قطع شدن یا کمتر از حد تنظیم شدن جریان هوا، این شیر به طور خودکار بسته شود.

 ۱) اگر پمپ سوخت مایع و دمنده مشعل حرکت خود را مستقیماً از موتور مشترکی بگیرند، کنترل پیش گفته ضرورت ندارد.

۱۴-۷-۷-۲ کنترل های ایمنی در دیگ آب گرم

الف) دیگ آب گرم باید دو کنترل دمای حد بالا و یک کنترل سطح پایین آب، مرتبط با شیر ورودی سوخت به مشعل اصلی و برای بسته شدن خودکار آن، داشته باشد.

 

ب) از دو کنترل دما، آنکه روی دمای بالاتر تنظیم شده است، باید امکان تنظیم مجدد دستی داشته باشد.

 ۱) در صورت یکپارچه بودن دیگ آب گرم و داشتن ظرفیتی برابر یا کمتر از 117 کیلو وات (000،400 بی تی یو در ساعت)، تنظیم مجدد دستی روی کنترل دمای بالا ضرورت ندارد.

 پ) کنترل دمای حد بالا و کنترل سطح پایین آب در این دیگ باید در محلی و به ترتیبی نصب شوند که کار آزمایش، سرویس و تعویض این کنترلها، بدون تخلیه آب سیستم، ممکن باشد.

 ت) در دیگ کویلدار، که سطح حرارتی دیگ را کویلها تشکیل میدهند، می توان به جای کنترل سطح پایین آب دیگ، بر روی لوله آب گرم یک حسگر جریان نصب کرد که در صورت وجود جریان، شیر کنترل سوخت فعال شود.

۱۴-۷-۷-۳ کنترل های ایمنی در دیگ بخار

الف) دیگ بخار باید با دو کنترل فشار حد بالا، مرتبط با شیر ورودی سوخت به مشعل اصلی و برای بستن آن، مجهز باشد.

۱) از دو کنترل فشار، آن که براساس فشار بالاتری تنظیم شده است، باید امکان تنظیم مجدد دستی داشته باشد.

 ب) دیگ بخار باید مجهز به دو کنترل سطح پایین آب باشد.

 ۱) یکی از دو کنترل سطح پایین آب باید با امکان تنظیم مجدد دستی، مستقل از کنترل تغذیه آب دیگ باشد.