دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۷-۸ مخزن انبساط دیگ آب گرم

۱۴-۷-۸-۱ کلیات

الف) هر سیستم گرمائی با آب گرم باید مجهز به مخزن انبساط باشد.

 ب) مخزن انبساط می تواند از نوع باز یا بسته باشد.

 پ) ظرفیت مخزن انبساط باید با توجه به حجم آب، دما و فشار کار سیستم، محاسبه و انتخاب شود.

ت) مخزن انبساط در محل نصب، باید به کمک پایه، آویز و بسته ای مناسب به اجزای ساختمان مهار شود و در وضع پایدار و مستقر قرارگیرد.

۱۴-۷-۸-۲ مخزن انبساط باز

الف) مخزن انبساط باز باید در ترازی نصب شود که سطح آب مخزن، در کارکرد عادی سیستم، دست کم 1200 میلی متر بالاتر از بالاترین اجزای سیستم گرمایی قرارگیرد.

 ب) گنجایش این مخزن باید دست کم برابر مقدار تغییر حجم آب سیستم در اثر تغییر دمای آب، باشد.

 پ) این مخزن باید علاوه بر لوله اتصال به سیستم، دارای اتصالات زیر باشد:

 ۱) لوله سرریز با قطر اسمی دست کم 25 میلی متر ( 1اینچ)، که مطابق الزامات مندرج در »مبحث شانزدهم- تأسیسات بهداشتی«، تا نقطه تخلیه آب ادامه یابد.

 ۲) لوله هواکش، تا هوای داخل مخزن را بدون هیچ نوع شیر یا مانع دیگر، به هوای آزاد خارج مربوط کند.

ت) نصب شیر یا هر مانع دیگر روی لوله ارتباط سیستم گرمایی و مخزن انبساط باز، مجاز نیست.

۱۴-۷-۸-۳ مخزن انبساط بسته

الف) مخزن انبساط بسته باید مناسب برای فشار و دمای کار سیستم گرمایی مورد نظر باشد.

 ب) مخزن انبساط بسته باید از یک موسسه آزمایش کننده معتبر، گواهی آزمایش فشارِ کار داشته باشد.

۱) فشار آزمایش باید دست کم 1.5 برابر حداکثر فشار کار سیستم باشد.

 پ) این مخزن باید دارای متعلقات لازم مانند اتصال تخلیه آب و شیشه آب نما، باشد.

 ۱) آب مخزن را باید بتوان بدون تخلیه آب سیستم گرمایی، تخلیه کرد.

ت) این مخزن باید به لوازمی مجهز باشد تا بتوان به کمک آنها، هوا یا گاز ازت را به آن تزریق و فشار مورد نیاز سیستم را تأمین کرد.

ث) گنجایش مخزن انبساط بسته، برای سیستم گرمایی با آب گرم، باید دست کم برابر مقداری باشد که از رابطه (۱۴-۷-۱) به دست می آید.

    \[V_{t}=\frac{(0.000738T-0.03348)V_{s}}{(\frac{P_{a}}{P_{f}})-(\frac{P_{a}}{P_{o}})}\]

در این رابطه،

Vt = حداقل گنجایش مخزن (مترمکعب)

Vs = حجم آب سیستم، بدون حجم مخزن انبساط (مترمکعب)

T = دمای متوسط سیستم گرمایی در حال کار (درجه سلسیوس)

Pa = فشار آتمسفر در محل نصب مخزن (کیلوپاسکال مطلق)

Pf = فشار سیستم در محل نصب مخزن، پس از پرکردن آب و پیش از راه اندازی (کیلوپاسکال مطلق)

Po = حداکثر فشار کار سیستم در محل نصب مخزن در کارکرد عادی (کیلوپاسکال مطلق)