دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۸-۱۰ آب گرم کن با مخزن ذخیره

۱۴-۸-۱۰-۱: آب گرم کن نفتی باید با رعایت الزامات مندرج در استاندارد ملی 1228 طراحی، ساخته و دارای علامت استاندارد باشد.

۱۴-۸-۱۰-۲: آب گرم کن گازی باید با رعایت الزامات مندرج در استاندارد ملی 1219 طراحی، ساخته و دارای علامت استاندارد باشد.

۱۴-۸-۱۰-۳: آب گرم کن برقی باید با رعایت الزامات مندرج در استانداردهای ملی 1563، ایمنی برقی 1562-2-35 و تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی 1563-2، طراحی، ساخته و دارای علامت استاندارد باشد.

۱۴-۸-۱۰-۴: کابل برق و کلیدهای برقی باید با رعایت مقررات مندرج در »مبحث سیزدهم، طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها« اتصال یابد.

۱۴-۸-۱۰-۵: آب گرم کن باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده نصب گردد. فاصله آب گرم کن با دیوارهای اطراف باید دست کم 300 میلی متر باشد.

۱۴-۸-۱۰-۶: آب سرد و گرم آب گرم کن باید طبق الزامات مندرج در »مبحث شانزدهم، تأسیسات بهداشتی« لوله کشی شود.

۱۴-۸-۱۰-۷: گاز سوخت آب گرم کن گازی باید طبق الزامات مندرج در »مبحث هفدهم، لوله کشی گاز طبیعی« لوله کشی شود.

۱۴-۸-۱۰-۸: آب گرم کن باید مجهز به کنترل کننده خودکار دما باشد. کنترل کننده دمای آب گرم کن گازی باید مورد تأیید “شرکت ملی گاز ایران” باشد.

۱۴-۸-۱۰-۹: آب گرم کن باید مجهز به شیراطمینان فشار و دما، با فشار تنظیم شده 1035 کیلوپاسکال و دمای تنظیم شده 99 درجه سلسیوس، باشد. نصب هرگونه شیر بر روی لوله خروجی شیر اطمینان مجاز نیست. انتهای لوله تخلیه شیراطمینان باید بدون دنده باشد و تا 300 میلی متری کف اتاق محل نصب ادامه یابد. اتصال این لوله به شبکه فاضلاب ساختمان مجاز نیست.

۱۴-۸-۱۰-۱۰: آب گرم کن باید به شیرتخلیه مجهز باشد. اندازه قطر شیرتخلیه باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده و دست کم برابر قطر دهانه تخلیه باشد.

۱۴-۸-۱۰-۱۱: آب گرم کن باید با عایق گرمایی پوشانده شود، ضخامت عایق باید به اندازه ای باشد که تلفات انرژی گرمایی از سطوح خارجی آب گرم کن از 47 وات بر مترمربع بیشتر نشود. در محاسبه اتلاف انرژی، دمای محیط محل نصب باید حداکثر 18 درجه سلسیوس در نظر گرفته شود.

۱۴-۸-۱۰-۱۲: فشارکار مجاز آب گرم کن نباید از 1035 کیلوپاسکال بیشتر شود.

۱۴-۸-۱۰-۱۳: ظرفیت ذخیره آب گرم کن باید دست کم برای هر واحد مسکونی یک خوابه 75 لیتر، دوخوابه 110 لیتر و سه خوابه 150 لیتر، باشد.

۱۴-۸-۱۰-۱۴: دودکش آب گرم کن باید مطابق مندرجات “فصل یازدهم” همین مبحث طراحی، ساخته و نصب شود.