دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۸-۱۳ کولرگازی

۱۴-۸-۱۳-۱: کولرهای گازی پنجره ای و اسپیلیت دو تکه باید از نظر عملکردی با رعایت الزامات مندرج در استاندارد ملی 6016 و از جنبه ایمنی برقی مطابق استاندارد ملّی 1562-2-40 طراحی، ساخته و دارای علامت استاندارد باشند. همچنین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی کولر گازی پنجره ای مطابق استاندارد ملی 6016-2 و کولر اسپیلیت مطابق 10638 رعایت شده و دارای علامت برچسب انرژی باشند. کولر گازی کانالدار باید با رعایت الزامات مندرج در استاندارد ملّی 6942 طراحی، ساخته و دارای علامت استاندارد باشد.

 ۱۴-۸-۱۳-۲: کولرگازی باید براساس توصیه کارخانه سازنده نصب شود و همه قطعات آن برای بازبینی و تعمیرات، به راحتی در دسترس باشد.

۱۴-۸-۱۳-۳: کابل کشی های برقی، پریز، حفاظت و اتصال زمین دستگاه باید با رعایت الزامات مندرج در »مبحث سیزدهم، طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها« انجام شود.

۱۴-۸-۱۳-۴: طراحی و ساخت اجزای سیکل تبرید و انتخاب نوع مبرِد باید براساس مندرجات فصل سیزدهم این مبحث باشد.

۱۴-۸-۱۳-۵: کولر گازی باید مجهز به کنترل کننده دما و کلید انتخاب دور دمنده هوا باشد.