دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۸-۱ کلیات

۱۴-۸-۱-۱ دامنه کاربرد

الف) طراحی، ساخت، نصب، بهره برداری، تعمیر و تغییر در دستگاه های گرم کننده و خنک کننده

 ویژه باید طبق الزامات مندرج در این فصل صورت گیرد.

 ب) این فصل الزامات دستگاه های زیر را مقرر می دارد:

 ۱) بخاری های با سوخت گاز، مایع و جامد یا برقی

 ۲) آب گرم کن خانگی

۳) کوره هوای گرم

۴) کولرهای گازی و آبی

۵) گرم کننده سونا

۶) شومینه

۱۴-۸-۱-۲ نصب دستگاه ها

الف) کابل کشی و اتصالات الکتریکی به دستگاه ها باید طبق الزامات مندرج در »مبحث سیزدهم، طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها« انجام گیرد.

 ب) اتصال لوله آب تغذیه و تخلیه فاضلاب دستگاه ها باید طبق الزامات مندرج در »مبحث شانزدهم، تأسیسات بهداشتی« صورت گیرد.

 پ) دودکش دستگاه های گرم کننده باید طبق الزامات مندرج در فصل یازدهم این مبحث طراحی و نصب شود.

ت) لوله گاز سوخت باید طبق الزامات مندرج در »مبحث هفدهم، لوله کشی گاز طبیعی« به دستگاه ها متصل گردد.

ث) لوله سوخت مایع باید طبق الزامات مندرج در فصل دوازدهم این مبحث به دستگاه ها اتصال یابد.

۱۴-۸-۱-۳ محدودیت کاربری و نصب

الف) دستگاه های گرم کننده  با سوخت گاز، مایع و جامد نباید در فضاهای با خطر نصب شوند.

 ب) در فضای داخلی ساختمان های عمومی، نصب بخاری با سوخت گاز، مایع و جامد ممنوع است.

این ممنوعیت از جمله شامل موارد زیر می شود:

 ۱) اتاق مهمان در مهمانسرا و هتل

۲) اتاق ادارات

 ۳) دفاتر کار و کلاس های آموزش و درس، در کودکستان، مدرسه و مراکز آموزشی دیگر

۴) خوابگاه عمومی

۵) خانه سالمندان

 ۶) اتاق بیماران و فضاهای درمانی، در بیمارستان و درمانگاه

۷) آسایشگاه و نقاهتگاه

۸) زندان و کانون اصلاح و تربیت

۹) شیرخوارگاه و مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

۱۰) بیمارستان روانی، خانه بیماران روانی و ساختمان های مشابه

۱۱) سالن اجتماعات

۱۴-۸-۱-۴ تأمین هوای احتراق هوای احتراق دستگاه گرم کننده  با سوخت گاز و مایع باید طبق الزامات مندرج در فصل نهم این مبحث تأمین شود.