دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۸-۳ شومینه گازی

۱۴-۸-۳-۱: شومینه گازی نباید به عنوان تنها وسیله گرم کننده  اتاق استفاده شود.

۱۴-۸-۳-۲: شومینه گازی ساخته شده در کارخانه باید طبق الزامات مندرج در UL-127 طراحی و ساخته شود.

۱۴-۸-۳-۳: شومینه گازی باید چنان ساخته و نصب شود که کف اجاق آن به طور مشخص و آشکار جدا از کف اتاق باشد.

۱۴-۸-۳-۴: شومینه گازی باید مجهز به کنترل اطمینان وجود شعله باشد، تا در صورت از کار افتادن شمعک و روشن نشدن شومینه و یا خاموش شدن شعله اصلی، جریان گاز ورودی به شومینه را به طور خودکار قطع کند.

۱۴-۸-۳-۵: شومینه گازی باید مجهز به دمپر دستی تنظیم سطح مقطع دهانه خروجی دود به دودکش باشد، تا بتوان براساس توصیه کارخانه سازنده، سطح خروجی دود را تنظیم کرد.

۱۴-۸-۳-۶: در صورت تعبیه شومینه گازی در محفظه ساختمانی، دریچه های ورودی هوا و دسترسی و پانل های رویه دستگاه باید، برای تعمیرات و سرویس دورهای، به آسانی بازشدنی و برداشتنی باشند.

۱۴-۸-۳-۷: شومینه گازی باید مجهز به شیر قطع و وصل دستی ورود گاز باشد. این شیر باید در خارج از اجاق دستگاه و نزدیک به آن و در اتاق نصب شومینه قرارگیرد.