دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۸-۴ بخاری نفتی با دودکش

۱۴-۸-۴-۱: بخاری نفتی باید طبق الزامات استانداردهای ملی 12118، 12119 و 12120 طراحی، ساخته و دارای علامت استاندارد باشد.

۱۴-۸-۴-۲: بخاری نفتی باید مجهز به کنترل دستی تنظیم مقدار سوخت و شیردستی قطع و وصل سوخت باشد.

۱۴-۸-۴-۳: بخاری نفتی، باید مجهز به دمپر تنظیم هوای مکشی یا مکش هوا، در لوله رابط دودکش باشد.

۱۴-۸-۴-۴: فاصله بخاری تا دیوارها نباید از 150 میلی متر کمتر باشد. فاصله هر نوع پرده و مواد سوختنی با بخاری نباید کمتر از 300 میلی متر باشد. نصب بخاری نفتی بر روی کف شیب دار ممنوع است.