دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۸-۵ بخاری گازی با دودکش

۱۴-۸-۵-۱: بخاری گازی با دودکش باید طبق الزامات استاندارد ملّی 1220-1 و استاندارد ملّی تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی 1220-2، طراحی، ساخته و دارای علامت استاندارد باشد.

۱۴-۸-۵-۲: بخاری گازی برای روشن کردن باید مجهز به فندک خودکار، کنترل اطمینان وجود شعله و کنترل خودکار قطع گاز باشد، تا با خاموش شدن شعله اصلی یا شمعک، جریان گاز ورودی به دستگاه به طور خودکار قطع شود.

۱۴-۸-۵-۳: بخاری گازی باید مجهز به شیر قطع و وصل دستی باشد.

۱۴-۸-۵-۴: فاصله بخاری تا دیوارها نباید کمتر از 150 میلی متر باشد. فاصله هر نوع پرده و مواد سوختنی از بخاری نباید از 300 میلی متر کمتر باشد. نصب بخاری روی کف شیب دار ممنوع است.