دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۸-۸ کوره هوای گرم مستقیم

۱۴-۸-۸-۱: کوره هوای گرم با سوخت گاز یا مایع باید مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده نصب شود.

۱۴-۸-۸-۲: کوره هوای گرم با سوخت گاز، از نظر ایمنی و عملکرد، باید مطابق الزامات مندرج در استاندارد ANSI Z 21.47 آزمایش و تأیید شود.

۱۴-۸-۸-۳: کوره هوای گرم با سوخت مایع، از نظر ایمنی و عملکرد، باید مطابق الزامات مندرج در استاندارد ANSI/UL 729 آزمایش و تأیید شود.

۱۴-۸-۸-۴: نصب کوره هوای گرم مستقیم در فضاهای زیر مجاز نیست:

 الف) راهروهای دسترسی و هال آسانسورها در سالن اجتماعات، تئاتر و سینما

ب) راهروهای خروج اضطراری سالن اجتماعات، تئاتر و سینما

۱۴-۸-۸-۵: فاصله کوره هوای گرم تا دیوارها نباید از 300 میلی متر کمتر باشد. فاصله کوره هوای گرم با هر نوع پرده و یا جداره سوختنی نباید کمتر از 300 میلی متر باشد. فضای دسترسی در جلو دستگاه و محل مشعل و تابلوی کنترل باید دست کم 450 میلی متر باشد. فاصله قسمت زیرین کوره تا کف باید دست کم 150 میلی متر باشد.

۱۴-۸-۸-۶: ترموستات دستگاه باید در فضایی که با آن دستگاه گرم می شود، نصب گردد.