دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۸-۹ کوره هوای گرم کانالی

۱۴-۸-۹-۱: کوره هوای گرم کانالی با سوخت گاز یا مایع باید مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده نصب شود.

۱۴-۸-۹-۲: کوره هوای گرم کانالی با سوخت گاز یا مایع باید مطابق الزامات مندرج در ANSI/UL 727 آزمایش و تأیید شود. کوره هوای گرم کانالی با گرم کننده  برقی باید مطابق ANSI/UL 1995 آزمایش و تأیید شود.

۱۴-۸-۹-۳: سطح مقطع آزاد و بدون مانع کانال های هوای تازه، رفت و برگشت، برای هر وات ظرفیت گرمایی کوره، نباید کمتر از 4.4 میلی متر مربع باشد.

۱۴-۸-۹-۴: نصب کوره هوای گرم کانالی در فضاهای زیر مجاز نیست:

 الف) راهروهای دسترسی سالن اجتماعات، تئاتر و سینما؛

ب) راهروهای خروج اضطراری سالن اجتماعات، تئاتر و سینما.

۱۴-۸-۹-۵: تأمین هوای تازه یا برگشت هوای کوره، از فضاهای زیر مجاز نیست:

 الف) حمام؛

ب) توالت و دستشویی؛

پ) آشپزخانه؛

ت) گاراژ؛

ث) فضاهای با خطر.

۱۴-۸-۹-۶: ترموستات دستگاه باید در فضایی که با همان دستگاه گرم می شود و یا بر روی کانال برگشت هوا، در ورود به دستگاه، نصب گردد.

۱۴-۸-۹-۷: برای تأمین هوای تازه و جریان هوای رفت و برگشت، دستگاه باید مطابق الزامات مندرج در” فصل ششم”، کانال کشی شود. برگشت هوای یک واحد مسکونی نباید توسط دستگاه به واحد مسکونی دیگر فرستاده شود.

۱۴-۸-۹-۸: دودکش کوره باید با رعایت الزامات مندرج در » فصل یازدهم، دودکش« طراحی، ساخته و نصب شود.

۱۴-۸-۹-۹: ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع باید با رعایت الزامات مندرج در “فصل دوازدهم” این مبحث انجام گیرد.