دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۹-۲ تأمین هوای احتراق از داخل ساختمان

۱۴-۹-۲-۱ فضای با درزبندی معمولی

الف) در ساختمان های با درزبندی معمولی، که فضای نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز بیش از یک متر مکعب برای هر 177 کیلوکالری در ساعت (50 فوت مکعب برای هر 1000 بی تی یو در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها حجم دارد، هوای احتراق مورد نیاز دستگاه ها صرفاً با تعویض هوای طبیعی و نفوذ هوا به داخل آن فضا، تأمین خواهد شد.

 ب) اگر حجم فضای نصب دستگاه ها کمتر از یک متر مکعب برای هر 177 کیلوکالری در ساعت (50 فوت مکعب برای هر 1000 بی تی یو در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها باشد، ممکن است هوای احتراق از فضای مجاور آن تأمین شود. در این صورت، مجموع حجم فضای محل نصب دستگاه ها و فضای مجاور دست کم باید یک متر مکعب برای هر 177 کیلوکالری در ساعت انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها، باشد.

۱) گرفتن هوای احتراق از فضای مجاور به شرطی مجاز است که این فضا طبق فصل «(۱۴-۴) تعویض هوا» دارای حداقل تعویض هوا باشد.

 ۲) برای جریان هوا بین محل نصب دستگاه ها و فضای مجاور، دست کم دو دهانه باز بدون مانع و بسته نشدنی باید پیش بینی شود که یکی به فاصله حداکثر 300 میلی متر از کف و دیگری به فاصله حداکثر 300 میلی متر از سقف فضای نصب دستگاه ها، روی درب یا جدار بین این دو فضا، نصب شوند.

 ۳) سطح آزاد هر یک از این دهانه ها دست کم باید برابر 100 میلی متر مربع برای هر 38 کیلوکالری در ساعت (یک اینچ مربع برای هر 1000 بی تی یو در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها، باشد . در هرحال سطح آزاد هریک از این دهانه ها، نباید از 500،64 میلی متر مربع، کمتر باشد.

۴) اندازه هر ضلع دهانه های ورود هوا نباید کمتر از 80 میلی متر باشد.

۱۴-۹-۲-۲ فضای با درزهای هوابند

الف) در ساختمان با درزهای هوابند بدون توجه به حجم فضا، باید با نصب دو دهانه طبق «(۱۴-۹-۳-۲)”الف”»، هوای مورد نیاز فضایی که در آن دستگاه با سوخت مایع یا گاز نصب می شود، از خارج ساختمان تأمین شود.