دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۹-۳ تأمین هوای احتراق از خارج ساختمان

۱۴-۹-۳-۱ کلیات

الف) در شرایط زیر که تأمین تمام هوای احتراق از فضای محل نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز ممکن نیست، تمام یا بخشی از این هوا باید از خارج ساختمان تأمین شود:

 ۱) حجم فضای محل نصب دستگاه ها برای هر 177 کیلوکالری در ساعت انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها، کمتر از یک مترمکعب باشد.

۲) مجموع حجم فضای نصب دستگاه ها و فضای مجاور برای هر 177 کیلوکالری در ساعت انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها، کمتر از یک متر مکعب باشد.

 ۳) ساختمان با درزهای هوابند باشد.

۱۴-۹-۳-۲ دریافت همه هوای احتراق از خارج ساختمان

الف) در صورت گرفتن همه هوای مورد نیاز احتراق از خارج، باید دست کم دو دهانه دایمی و بسته نشدنی در بالا و پایین، یکی به فاصله حداکثر 300 میلی متر از کف و دیگری به فاصله حداکثر 300 میلی متر از سقف فضای محل نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز پیش بینی شود که مستقیماً یا از طریق کانال های افقی یا قائم، به هوای خارج مربوط شوند.

۱) اندازه هر ضلع دهانه های ورودی هوا نباید کمتر از 80 میلی متر باشد.

 ۲) اگر دهانه های ورودی هوا مستقیماً به هوای خارج باز شوند، هر دهانه باید دست کم 100 میلی متر مربع برای هر 155 کیلوکالری درساعت (یک اینچ مربع برای هر 4000 بی تی یو در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها، سطح آزاد داشته باشد.

 ۳) اگر تأمین هوا از طریق کانال افقی است، که یک دهانه آن به هوای خارج و دهانه دیگر به فضای محل نصب دستگاه ها باز می شود، در این حالت، هر دهانه باید دست کم 100 میلی متر مربع برای هر 77 کیلوکالری در ساعت (یک اینچ مربع برای هر 2000 بی تی یو در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها، سطح آزاد داشته باشد و سطح مقطع کانال نیز نباید از سطح آزاد دهانه ورودی هوا کمتر باشد.

۴) اگر تأمین هوا از طریق کانال قائم است، که یک دهانه آن به هوای خارج و دهانه دیگر به فضای محل نصب دستگاه ها باز می شود، در این حالت، هر دهانه باید دست کم 100 میلی متر مربع برای هر 155 کیلوکالری در ساعت (یک اینچ مربع برای هر 4000 بی تی یو در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها، سطح آزاد داشته باشد و سطح مقطع کانال نیز نباید کمتر از سطح آزاد دهانه ورودی هوا باشد.

ب) در صورتیکه تأمین هوای احتراق از خارج ساختمان فقط برای دستگاه گازسوز باشد و فضای محل نصب دستگاه دارای درزبندی معمولی است، می توان با نصب یک دهانه مستقیم از فضای محل نصب دستگاه به خارج از ساختمان، یا از طریق کانال افقی یا قائم و با رعایت الزامات زیر، هوا را از خارج تأمین کرد:

۱) دهانه ورود هوا به فاصله حداکثر 300 میلی متر از سقف نصب شود.

۲) سطح آزاد دهانه ورود هوا دست کم 100 میلی متر مربع برای هر 116 کیلوکالری در ساعت (یک اینچ مربع برای هر 3000 بی تی یو در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها، باشد.

۳) سطح مقطع کانال افقی یا قائم دست کم برابر سطح آزاد دهانه ورود هوا باشد.