دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۹-۴ تأمین هم زمان هوای احتراق از داخل و خارج ساختمان

۱۴-۹-۴-۱ فضای با حجم ناکافی

الف) در ساختمان با درزبندی معمولی، اگر حجم فضای محل نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز ناکافی (کمتر از یک متر مکعب برای هر 177 کیلوکالری در ساعت) باشد، می توان با نصب دهانه های ورودی هوا از خارج، هوای مورد نیاز احتراق را هم زمان از داخل و خارج تأمین کرد.

۱) هوای خارج باید با نصب دهانه های باز روی جدارهای فضای محل نصب دستگاه ها، مستقیماً یا از طریق کانال افقی یا قائم، به ترتیبی که در «(۱۴-۹-۳) تأمین هوا از خارج» آمده است، گرفته شود.

 ۲) برای تأمین هوای مورد نیاز احتراق دستگاه ها باید، مقدار هوای داخل به اضافه جمع کل هوای وارد شده از خارج، کافی باشد.

۱۴-۹-۴-۲ فضای با حجم کافی

الف) در ساختمان با درزهای هوابند، حتی اگر حجم فضای محل نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز بیش از یک مترمکعب برای هر 177 کیلوکالری در ساعت باشد، همچنان باید هوای مورد نیاز احتراق، طبق ردیف «(۱۴-۹-۳-۲) ” الف»”، با نصب دهانه های ورود هوا، از خارج ساختمان تأمین شود.