دسته‌بندی نشده · آذر ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۰-۱ دامنه کاربرد

۱۴-۱۰-۱-۱ : لوله کشی تأسیسات مکانیکی ساختمان باید طبق الزامات مندرج در این فصل از مقررات «(۱۴-۱۰) لوله کشی» طراحی، نصب، آزمایش و بازرسی شود.

 الف) در تأسیسات مکانیکی ساختمان، لوله کشی های زیر باید طبق الزامات مندرج در این فصل از مقررات انجام گیرد:

 ۱) لوله کشی آب گرم کننده؛

 ۲) لوله کشی بخار؛

۳) لوله کشی بخار چگالیده؛

۴) لوله کشی آب سردکننده؛

۵) لوله کشی آب خنک کننده مخصوص خنک کردن کندانسور.

 ب) در محوطه اختصاصی یک یا چند ساختمان، لوله کشی های مندرج در « (۱۴-۱۰-۱-۱) ” الف”»، باید طبق الزامات مندرج در این فصل از مقررات انجام یابد.

 ۱۴-۱۰-۱-۲ : لوله کشی های زیر خارج از حدود این فصل از مقررات است:

 الف) لوله کشی محوطه شهرک ها؛

 ب) در تأسیسات مکانیکی ساختمان؛

۱) لوله کشی سوخت مایع یا گاز

۲) لوله کشی تغذیه سیستم های گرمایی یا سرمایی با آب مصرفی

۳) لوله کشی تخلیه آب سیستم های گرمایی یا سرمایی

۴) لوله کشی تخلیه چگالیده بخار آب بر روی کویل سرمایی

 ۵) لوله کشی سیستم تبرید

پ) لوله کشی آب گرم کننده، بخار، بخار چگالیده، آب سردکننده و آب خنک کننده، به منظورهای صنعتی و تولیدی، در ساختمان های صنعتی.