دسته‌بندی نشده · آذر ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۰-۲ طراحی لوله کشی

۱۴-۱۰-۲-۱ کلیات

الف) طراحی لوله کشی تأسیسات مکانیکی ساختمان باید طبق روش های مهندسی مورد تأیید انجام شود. روش های مهندسی به کار رفته در تعیین اندازه لوله ها و دیگر اجزای لوله کشی، باید مورد تأیید باشد.

 ۱) اندازه لوله ها باید برای تأمین جریان سیال به مقدار لازم و با سرعت مناسب در هر سیستم کافی باشد.

۲) اندازه لوله ها باید طوری باشد که سرعت جریان سیال موجب تولید صدای آزاردهنده و خوردگی و پوسیدگی زود هنگام لوله ها نشود. کاهش سرعت جریان سیال در لوله ها، باید تا حدی صورت گیرد که افزایش قطر لوله ها موجب افزایش غیرقابل توجیه هزینه لوله کشی نگردد.

ب) برای کاهش اثر ضربه قوچ در لوله کشی، سرعت جریان سیال باید کنترل شود.

۱) در نقاطی از لوله کشی (غیر از لوله کشی بخار)، که شیر قطع سریع قرار دارد، باید وسیله حذف ضربه قوچ از نوع مورد تأیید، نصب شود.

۲) وسیله حذف ضربه قوچ باید در محل مناسب دسترس پذیر و در فاصله مناسب با شیر قطع سریع، نصب شود.

۱۴-۱۰-۲-۲ نقشه ها

الف) پیش از اقدام به لوله کشی، نقشه های آن باید برای بررسی و تصویب، به مقام مسئول امور ساختمان ارائه شود.

ب) نقشه های لوله کشی باید شامل دستگاه های تأسیسات مکانیکی ساختمان مرتبط با لوله کشی، مسیر و قطر اسمی لوله ها و دیگر اجزای لوله کشی به قرار زیر باشد:

۱) روش های نصب، حفاظت و نگهداری لوله کشی باید در مدارک پیوست نقشه ها ارائه شود؛

 ۲) نقشه ها باید شامل پلان لوله کشی طبقات، رایزر دیاگرام، دیاگرام جریان در موتورخانه مرکزی و موتورخانه های فرعی و نقشه های جزئیات باشد؛

۳) در نقشه ها و مدارک پیوست آن، باید دما و فشار کار طراحی و مشخصات مصالح انتخابی، معین شده باشد؛

۴) مقیاس نقشه ها نباید از یک صدم کوچکتر باشد، مگر در نقشه محوطه و با تأیید؛

 ۵) علائم نقشه کشی باید بر طبق یکی از استانداردهای مورد تأیید باشد.

۱۴-۱۰-۲-۳ مسیر لوله ها

الف) لوله کشی باید در مسیرهایی انجام شود که در اطراف لوله و دیگر اجزای لوله کشی، فضای لازم برای بازدید، تعمیر، تعویض و کار با ابزار عادی وجود داشته باشد.

 ب) لوله و دیگر اجزای لوله کشی نباید در دیوار یا کف دفن شود، مگر در شرایطی که در «(۱۴-۱۰-۴-‍۱)»، مقرر شده است.