دسته‌بندی نشده · آذر ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۰-۵ آزمایش

۱۴-۱۰-۵-۱ کلیات

الف) سیستم های لوله کشی تأسیسات مکانیکی ساختمان باید طبق الزامات مندرج در این بخش از مقررات، آزمایش فشار شود.

ب) آزمایش لوله کشی باید با آب انجام شود.

۱) در شرایطی که خطر یخ زدگی وجود دارد، می توان با افزودن ضدیخ به آب، لوله را آزمایش کرد.

پ) هنگام آزمایش، اجزای لوله کشی باید به طور آشکار در معرض دید و قابل بازرسی باشد.

۱) پیش از انجام آزمایش، هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید با عایق، رنگ و یا اجزای ساختمان پوشانده شود.

۱۴-۱۰-۵-۲ شرایط آزمایش

الف) آزمایش با آب باید با فشار دست کم 1.5 برابر فشار کار طراحی سیستم لوله کشی، انجام شود.

 ۱) در هر حال، کمینه فشار آزمایش نباید از 7 بار کمتر باشد.

۲) در آزمایش شبکه لوله کشی، فشارسنج باید در بالاترین نقطه شبکه قرار داشته باشد.

 ب) مدت زمان آزمایش، باید دست کم دو ساعت پیوسته باشد.

 ۱) در مدت آزمایش، باید همه اجزای لوله کشی و اتصال ها یک به یک بازرسی و هیچگونه نشتی مشاهده نشود.

 ۲) در صورت مشاهده نشت آب، باید قطعه یا اتصال معیوب تعویض یا ترمیم شود و سپس آزمایش تکرار گردد.