دسته‌بندی نشده · آذر ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۰-۶ عایقکاری

۱۴-۱۰-۶-۱ کلیات

الف) در لوله کشی تأسیسات مکانیکی ساختمان، لوله ها باید طبق الزامات این بخش از مقررات عایق کاری شود.

ب) جنس عایق و روکش آن باید برای کار در دمای سیستم لوله کشی و شرایط محل نصب مناسب باشد.

۱) در لوله کشی هر منطقه از ساختمان، عایق و روکش آن باید از جنسی انتخاب شود که در مقررات مربوط به حفاظت از آن منطقه ساختمان در برابر آتش، تعیین و مقرر شده است.

۲) استفاده از مواد و مصالح سوختنی، به عنوان عایق، روکش عایق و مواد کمکی مانند چسب، نوار چسب و جزآنها ، در عایق کاری مجاز نیست.

۳) قسمت هایی از طول لوله که از دیوار آتش عبور می کند نباید عایق یا روکش عایق داشته باشد.

۱۴-۱۰-۶-۲ ضخامت عایق

الف) جدول (۱۴-۱۰-۸) کمینه ضخامت عایق لوله، در سیستم های مختلف لوله کشی را نشان می دهد.

ب) اندازه ضخامت های داده شده در جدول (۱۴-۱۰-۸) بدون در نظرگرفتن امکان چگالش بخار آب بر روی سطوح لوله و سطوح عایق لوله، تعیین شده است. در صورت احتمال چگالش بخار آب در سطوح خارجی لوله و سطوح عایق لوله، ضخامت عایق در هر مورد باید محاسبه شود و مورد تأیید قرارگیرد.

 پ) اگر قابلیت هدایت گرمایی عایق با 0.034 W/m.K و دمای محیط با 24 درجه سلسیوس، که جدول برای آنها تنظیم شده است، متفاوت باشد، باید با روش های مهندسی مورد تأیید، مقادیر ضخامت خوانده شده از جدول (۱۴-۱۰-۸) تصحیح شود.

 ت) اگر لوله در معرض یخ زدن قرار داشته باشد، برای جلوگیری از یخ زدن سیال داخل لوله، باید ضخامت عایق با روش های مهندسی مورد تأیید تصحیح شود و یا از روش مورد تأیید دیگری، جز عایقکاری، استفاده شود.

۱۴-۱۰-۶-۳ لزوم عایقکاری

الف) در موارد زیر لازم نیست لوله ها عایق گرمایی شوند:

 ۱) در لوله کشی داخلی دستگاه ها که لوله ها در کارخانه سازنده عایق شده است.

 ۲) در هر سیستم لوله کشی که دمای سیال داخل لوله ها بین 12.8 تا 40 درجه سلسیوس است، مگر در شرایطی که امکان چگالش بخار آب بر روی سطح خارجی لوله وجود داشته باشد.

۳) لوله هایی که سیال داخل آنها با سوخت های فسیلی یا انرژی الکتریکی گرم یا سرد نشده باشد.

 ۴) هرگاه انتقال گرما از جدار بدون عایق لوله (از داخل لوله به خارج آن یا از خارج لوله به داخل آن)، مقدار کل انرژی مورد نیاز ساختمان را افزایش ندهد.

 

جدول (۱۴-۱۰-۸): کمینه ضخامت عایق لوله به میلی متر

سیستم

دامنه دمای کار

حداکثر فشار کار

قطر اسمی لوله(mm)

ºC

Bar

انشعاب تا 50

25 وکمتر

32 تا 50

65 تا 100

125 تا 150

200 و بیشتر

تأسیسات گرمایی با آب گرم کننده

دمای پایین

تا 120

11

25

38

38

38

38

75

دمای متوسط

121 تا 175

10.3

25

38

38

50

65

75

دمای بالا

176 تا 230

21

25

38

38

50

65

75

تأسیسات گرمایی با بخار

کم فشار

تا 120

1

25

38

38

38

38

75

پرفشار

بیش از 120

8.5

25

38

38

50

65

75

تأسیسات سرمایی با آب سردکنندهв

4.4 تا 12.8

8.5

13

13

20

25

25

25

 

 مقادیر جدول برای قابلیت هدایت گرمایی عایق برابر (0.23 Btu.in/h .ft2.ºF ) 0.034 W/m.K و دمای محیط 24 درجه سلسیوس تنظیم شده است.

a ضخامت عایق لوله انشعاب تا قطر 50 میلی متر برای حالتی مقرر شده است که طول انشعاب از 3.6 متر بیشتر نباشد.

в در عایق کاری لوله های تأسیسات سرمایی، شرایط چگالش بخار آب موجود در هوا باید مطابق بند  (۲-۶-۱۰-۱۴)”ب” ملحوظ گردد.