دسته‌بندی نشده · آذر ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۱-۱ کلیات

۱۴-۱۱-۱-۱ دامنه کاربرد

الف) در تأسیسات مکانیکی ساختمان، دودکش باید طبق الزامات مندرج در این فصل از مقررات »(۱۴-۱۱) دودکش« طراحی، ساخته، نصب، تعمیر و بازرسی شود.

 ۱) این فصل از مقررات الزامات دودکش دستگاه های با سوخت مایع یا گاز با دمای پایین را مقرر می دارد. الزامات دودکش دستگاه های با سوخت مایع یا گاز با دماهای متوسط و بالا و همچنین دودکش دستگاه با سوخت جامد، خارج از حدود این فصل از مقررات است.

 ب) این فصل از مقررات الزامات دودکش فلزی، دودکش با مصالح بنائی، معبر دود و لوله های رابط را مقرر می دارد.

پ) الزامات طراحی، ساخت، نصب و بازرسی دودکش دستگاه های زیر خارج از حدود این فصل از مقررات است:

 ۱) دستگاه زباله سوز

۲) دستگاه های با سوخت مایع یا گاز مخصوص فرایند تولید صنعتی

۱۴-۱۱-۱-۲ الزامات عمومی طراحی

الف) محصولات احتراق هر دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید به یک سیستم دودکش فلزی یا با مصالح بنائی تخلیه شود، جز موارد زیر:

۱) اجاق گاز و گرم کن خوراک خانگی

۲) دستگاه های کوچک رومیزی

۳) بخاری دستی خانگی

 ۴) یخچال نفتی

۵) شعله های کوچک گاز، مانند شعله گاز در آزمایشگاه یا چراغ روشنایی

ب) دودکش باید برای نوع دستگاه یا دستگاه هایی که به آن متصل می شود، طراحی گردد.

 

۱) دودکش باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که برای انتقال گازهای حاصل از احتراق به هوای خارج از ساختمان، جریان با روش طبیعی یا مکانیکی، به راحتی در دودکش ایجاد شود.

۲) سیستم دودکش باید به گونه ای طراحی، ساخته و نصب شود که با رعایت توصیه کارخانه سازنده دستگاه، عمل احتراق در دستگاه با سوخت مایع یا گاز، در شرایط ایمن و اطمینان بخش صورت گیرد.

 پ) سیستم دودکش باید از نقطه اتصال به دستگاه یا کلاهک تعادل تا انتهای آن در خارج از ساختمان، سیستمی به هم پیوسته و درزبندی شده باشد و گازهای حاصل از احتراق از هیچ نقطه آن به داخل فضای ساختمان، نشت نکند.

 ۱) هر دهانه باز در طول دودکش (دودکش قائم یا لوله رابط آن) باید با دریچه بسته فلزی مقاوم در برابر دمای کار دودکش مسدود شود.

 ت) سیستم دودکش باید در برابر ضربات فیزیکی و صدمات خارجی مقاوم باشد.

 ث) دودکش قائم و لوله رابط آن باید، با بست ها و تکیه گاه های مناسب برای تحمل وزن و دمای کار دودکش، در محل نصب خود ثابت شود.

۱) هیچ یک از اجزای دودکش نباید از داخل کانال یا پلنوم هوا عبورکند.

 ۲) در صورت عبور دودکش یا لوله رابط آن، از داخل فضایی غیر از فضای محل نصب دستگاه با سوخت مایع یا گاز، دودکش یا لوله رابط باید در داخل محفظه با مصالح دست کم 2 ساعت مقاوم در برابر آتش، قرارگیرد.

 ج) در دودکش قائم فلزی یا با مصالح بنائی، سطوح داخلی معبر دود باید در برابر خوردگی ناشی از چگالش بخار آب، مقاوم باشد.

۱) در انتهای پایین دودکش قائم باید، یک اتصال برای تخلیه بخار آب چگالیده داخل معبر دود، پیش بینی شود.

چ) دودکش قائم باید بر روی پایه ای از مصالح ساختمانی مقاوم در برابر وزن دودکش و دست کم 3 ساعت مقاوم در برابر آتش قرارگیرد.

ح) دهانه دودکش قائم یا رابط آن، که به دستگاه با سوخت مایع یا گاز متصل می شود، باید دست کم برابر دهانه خروجی دستگاه باشد.

خ) قسمت پایین دودکش قائم در زیر پایین ترین اتصال رابط به آن، باید دست کم تا 300 میلی متر، ادامه یابد.