دسته‌بندی نشده · آذر ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۱-۲ دودکش با مکش طبیعی

۱۴-۱۱-۲-۱ سطح مقطع

الف) جز در مواردی که چند دستگاه به یک دودکش متصل می شود، سطح مقطع دودکش با مکش

 طبیعی باید دست کم برابر سطح مقطع دهانه خروجی دستگاه باشد.

 ۱) سطح مقطع دودکش با مکش طبیعی، در هیچ حالتی نباید از 850،7 میلی متر مربع کمتر باشد.

 ۱۴-۱۱-۲-۲ مسیر دودکش

الف) دودکش با مکش طبیعی باید تا حد ممکن در مسیر قائم امتداد یابد. اگر در مسیر قائم دوخم لازم شود، شیب قسمت دوخم نباید نسبت به خط قائم، زاویه بیش از 45 درجه داشته باشد.

 ۱) قسمت دوخم باید، با بست و تکیه گاه مناسب برای وزن و دمای دودکش، در جای خود ثابت شود.

۲) قسمت دوخم باید در برابر ضربات فیزیکی حفاظت شود.

 ب) در فاصله دستگاه تا نقطه اتصال به دودکش قائم، لوله رابط دودکش باید دست کم 2 درصد به طرف نقطه اتصال به دستگاه، شیب داشته باشد.

۱) حداکثر طول لوله رابط باید 45 سانتیمتر برای هر 2.5 سانتیمتر قطر لوله رابط باشد. در صورتیکه طول لوله رابط از 45 سانتیمتر برای هر 2.5 سانتیمتر قطر بیشتر باشد، باید از طریق افزایش قطر یا ارتفاع کل دودکش، ظرفیت مورد نظر تأمین گردد.

 پ) دودکش با مکش طبیعی دستگاه با سوخت مایع یا گاز نباید به بخش تحت فشار یک دودکش با مکش مکانیکی که دارای فشار مثبت است، متصل شود.