دسته‌بندی نشده · آذر ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۱-۳ دودکش با مکش یا رانش مکانیکی

۱۴-۱۱-۳-۱: در صورت افزایش مکش دودکش با نصب هواکش در مسیر آن، دودکش دارای مکش یا رانش مکانیکی خواهد بود. مکش یا رانش مکانیکی ممکن است از نوع رانش اجباری یا مکش القایی باشد.

۱۴-۱۱-۳-۲: قسمتی از دودکش نوع رانش اجباری که فشار استاتیک مثبت دارد، باید کاملا گازبند باشد.

۱۴-۱۱-۳-۳: کار مشعل اصلی دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید با کار هواکش دودکش مرتبط باشد، تا اگر هواکش از کار بیفتد، مشعل اصلی دستگاه هم به طور خودکار خاموش شود.

۱۴-۱۱-۳-۴: اگر مکش مکانیکی دودکش از نوع القایی باشد، لوله رابط دستگاه باید در نقطه ای به دودکش متصل شود که در سمت ورود به هواکش است.

۱۴-۱۱-۳-۵: دودکش دیگ آب گرم بسته تیپ “C” که در«(۱۴-۷-۳-۱) “ب”» آمده است، از نوع دوجداره است، هوای بیرون از جدار خارجی به محفظه احتراق می رسد و محصولات احتراق توسط هواکشی از طریق جدار داخلی به خارج از ساختمان رانده می شود.