دسته‌بندی نشده · آذر ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۱-۵ دودکش قائم فلزی

۱۴-۱۱-۵-۱ کلیات

الف) دودکش قائم فلزی باید بر روی پایه ای از مصالح غیرسوختنی 3 ساعت مقاوم در برابر آتش و مناسب برای تحمل وزن دودکش قرارگیرد.

 ب) در انتهای پایین دودکش قائم فلزی، برای تمیز کردن ادواری آن باید دریچه بازدید گازبند و مقاوم در برابر دمای دودکش پیش بینی شود.

 پ) دودکش قائم فلزی باید فاصله کافی با مصالح سوختنی داشته باشد. همچنین امکان دسترسی و بازرسی آن وجود داشته و ایمنی لازم را برای جلوگیری از سوختگی و آسیب دیدگی اشخاص ایجاد کند.

 ت) انتهای بالایی دودکش قائم فلزی باید با کلاهکی مناسب برای جلوگیری از ورود باران و برف، حفاظت شود.

 ث) دودکش قائم فلزی باید از ورق فولادی سیاه ساخته شود و برای اتصال قطعات و تقویت آن از پروفیل های فولادی استفاده گردد.

۱) اتصال قطعات دودکش و پروفیل های تقویتی آن می تواند از نوع پیچ و مهرهای، میخ پرچ و یا اتصال جوشی باشد.

۲) دودکش قائم فلزی باید، با بست ها و تکیه گاه های مقاوم در برابر دمای دودکش و مناسب برای تحمل وزن آن، به اجزای ساختمان متصل و در جای خود ثابت و مهار شود.

ج) ورق فولادی دودکش قائم فلزی، مخصوص دستگاه های با سوخت مایع یا گاز با دمای پایین، باید دست کم ضخامتی برابر با مقادیر جدول (۱۴-۱۱-۱) داشته باشد.

 

جدول (۱۴-۱۱-۱): ضخامت ورق فولادی دودکش قائم فلزی

قطر دودکشِ گرد (میلی متر)

کمینه ضخامت ورق دودکش (میلی متر)

تا 356

1.5

357 تا 406

2

407 تا 457

2.5

بزرگتر از 457

3.5

چ) دودکش قائم فلزی باید در برابر باد و زمین لرزه مقاوم باشد.

ح) در دستگاه با سوخت مایع یا گاز، که دمای محصولات احتراق آن در نقطه ورود به دودکش کمتر از 165 درجه سلسیوس است، سطوح داخلی دودکش فلزی باید با مصالح مقاوم در برابر چگالش بخار آب و اسید، مانند فولاد زنگ ناپذیر، حفاظت شود.

 خ) دودکش قائم فلزی باید با امکان پیش بینی انبساط و انقباض ناشی از گرما و سرما، ساخته و نصب شود.

۱۴-۱۱-۵-۲ دودکش با دمای پایین

الف) دهانه خروجی دودکش

 ۱) دهانه خروجی انتهای بالای دودکش قائم فلزی با دمای پایین باید بر روی بام و در خارج از ساختمان قرارگیرد.

۲) دهانه خروجی نسبت به بالاترین نقطه بام که دودکش از آن خارج می شود، دست کم باید یک متر بالاتر قرارگیرد. این دهانه از هر نقطه ساختمان به شعاع 3 متر از دودکش، باید دست کم 600 میلی متر بالاتر باشد.

 ۳) فاصله قائم دهانه خروجی دودکش از تراز زمین پیاده رو مجاور، نباید کمتر از 3 متر باشد.

۴) دهانه خروجی دودکش باید دست کم یک متر بالاتر از هر دهانه مکش مکانیکی هوای ساختمان، که با آن 3 متر یا کمتر فاصله دارد، نصب شود.

 ۵) دهانه خروجی انتهای دودکش دیگ آب گرم تیپ “C”، که در “«(۱۴-۷-۳-۱) ” ب”« آمده است، لازم نیست بر روی بام قرارگیرد. دودکش فلزی این دیگ می تواند بصورت افقی از ساختمان خارج شده و تا چند سانتیمتر (مطابق توصیه سازنده) به سمت خارج ساختمان ادامه یابد.

 ب) دودکش قائم فلزی در خارج ساختمان

 ۱) بین دودکش و مصالح و مواد سوختنی ساختمان، باید دست کم 450 میلی متر فاصله باشد. ۲) میان دودکش و مصالح و مواد غیرسوختنی ساختمان باید دست کم فاصله های زیر رعایت شود:

 – برای دودکش با قطر 450 میلی متر و کمتر از آن، فاصله 50 میلی متر؛

– برای دودکش با قطر بیش از 450 میلی متر، فاصله 100 میلی متر.

 ۱) میان دودکش قائم فلزی خارج از ساختمان و درب و پنجره و فضاهای محل عبور افراد، باید دست کم 600 میلی متر فاصله باشد، مگر آنکه سطح خارجی دودکش با روش مورد تأیید عایق گرمایی شده باشد.

 پ) دودکش قائم فلزی در داخل ساختمان

۱) دودکش باید در شفت هایی با دیوارهای مقاوم در برابر آتش قرارگیرد. در هر ساختمان، زمان مقاومت دیوارها در برابر آتش، باید دست کم برابر باشد با:

 – 1 ساعت، در ساختمان های 1 تا 3 طبقه

-2 ساعت، در ساختمان های 4 طبقه و بالاتر

 ۲) دیوارهای شفت نباید بازشو داشته باشد، مگر با دریچه های ضد آتش در هر طبقه، که برای بازدید تعبیه می شود.

 ۳) در طبقه ای که دودکش به دستگاه با سوخت مایع یا گاز متصل است، فاصله سطح خارجی دودکش با مصالح و مواد سوختنی ساختمان، باید دست کم 450 میلی متر باشد.

۴) فاصله دودکش با مصالح و مواد غیرسوختنی ساختمان باید دست کم برابر مقادیر زیر باشد:

– برای دودکش با قطر 450 میلی متر و کمتر از آن، فاصله 50 میلی متر

– برای دودکش با قطر بیش از 450 میلی متر، فاصله 100 میلی متر

ب) عبور دودکش قائم فلزی از بام ساختمان

۱) در صورت عبور دودکش قائم فلزی از بام ساخته شده از مصالح و مواد سوختنی، دودکش باید در غلاف فولادی گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی قرارگیرد. غلاف باید دست کم 220 میلی متر بالاتر و 220 میلی متر پایین تر از بام ادامه یابد. فاصله سطح خارجی دودکش با سطح داخلی غلاف باید دست کم 220 میلی متر باشد. فاصله سطح خارجی غلاف با مواد سوختنی بام باید دست کم 30 میلی متر باشد.

 ۲) می توان به جای غلاف، اطراف دودکش را تا فاصله 450 میلی متری، با مواد و مصالح غیرسوختنی پرکرد.