دسته‌بندی نشده · آذر ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۱-۸ لوله رابط دودکش

۱۴-۱۱-۸-۱ کلیات

الف) دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید با لوله رابط، به دودکش قائم فلزی یا دودکش قائم با مصالح بنائی، متصل شود.

۱) لوله رابط دودکش باید در همان فضایی که دستگاه در آن قرار دارد، نصب شود.

ب) جز در ساختمان های مسکونی، لوله رابط دودکش نباید از هیچ دیوار یا تیغه ساختمانی عبور کند.

۱) در صورتی که عبور لوله رابط از دیوار یا تیغه ساختمان ضروری باشد، فاصله سطح خارجی لوله رابط از مواد سوختنی باید دست کم 450 میلی متر باشد. اگر دیوار یا تیغه از مواد و مصالح سوختنی است، باید تا فاصله 450 میلی متری از لوله رابط، اطراف آن با مواد و مصالح غیرسوختنی پرشود.

 پ) تمام طول لوله رابط دودکش باید قابل دسترسی باشد، تا بازرسی، پاک کردن و تعمیر آن به آسانی ممکن شود.

 ۱) لوله رابط دودکش نباید در معرض ضربات فیزیکی قرار داشته باشد.

 ت) لوله رابط باید تا حد ممکن کوتاه و مستقیم باشد. از ایجاد زانوهای کوتاه و خم های تند در آن، که ممکن است موجب اختلال در جریان دود شود، باید پرهیزکرد.

 ۲) جز لوازم کنترل و ایمنی، هیچ مانعی نباید درون لوله رابط دودکش قرارگیرد. نصب دمپر با فرمان دستی در لوله رابط مجاز نیست.

۳) در داخل لوله رابط اگر دمپر با فرمان خودکار نصب می شود، دمپر باید با مشعل دستگاه مرتبط و وابسته باشد، تا در صورت بسته شدن دمپر، مشعل دستگاه نیز به طور خودکار خاموش گردد.

 ث) لوله رابط دودکش باید با بست و تکیه گاه مناسب برای وزن و دمای آن، به اجزای ساختمان به طور ثابت متصل و مهار شود.

ج) قطر لوله رابط دودکش باید دست کم برابر قطر دهانه خروجی دستگاه یا کلاهک تعادل آن، باشد.

۱۴-۱۱-۸-۲ ساخت لوله رابط دودکش

الف) لوله رابط دودکش باید از ورق فولادی ساخته شود و برای اتصال قطعات و تقویت آن باید از پروفیل های فولادی استفاده کرد.

۱) لوله رابط دودکش با دمای پایین باید از ورق فولادی گالوانیزه ساخته شود.

 ب) لوله رابط دودکش دستگاه های با سوخت مایع یا گاز با دمای پایین باید از ورق فولادی گالوانیزه، دست کم با ضخامت مقرر در جدول (۱۴-۱۱-۲) ساخته شود.

پ) اتصال قطعات

 ۱) قطعات لوله رابط دودکش با دمای پایین باید با پیچ و مهره یا میخ پرچ، به هم متصل شود.

 ۲) در صورت استفاده از واشر، باید جنس آن در برابر دمای دودکش مقاوم باشد.

 

جدول (۱۴-۱۱-۲): کمینه ضخامت ورق فولادی گالوانیزه لوله رابط دودکش

قطر لوله رابط دودکش

ضخامت ورق فولادی گالوانیزه

میلی متر

اینچ

میلی متر

اینچ

تا 120

تا 5

0.6

0.022

130 تا 220

6 تا 9

0.7

0.028

230 تا 400

10 تا 16

0.9

0.034

بزرگتر از 400

بزرگتر از 16

1.5

0.064

 

۱۴-۱۱-۸-۳ نصب لوله رابط دودکش

الف) لوله رابط دودکش باید نسبت به تراز افقی شیب داشته باشد.

 ۱) جهت شیب لوله رابط باید از دودکش قائم به سوی دستگاه باشد.

 ۲) شیب لوله رابط نباید از 2 درصد کمتر باشد.

ب) لوله رابط دستگاهی که دود آن با مکش طبیعی خارج می شود نباید به دودکش قائم دارای مکش یا رانش مکانیکی متصل شود، مگر در نقطه ای از دودکش که فشار منفی داشته باشد.

 ۱) لوله رابط دستگاه با سوخت مایع یا گاز نباید به دودکش قائمِ متصل به شومینه، وصل شود.

پ) اتصال لوله رابط دودکش به دودکش قائم

۱) لوله رابط دودکش، در اتصال به دودکش قائم فلزی، باید تا سطح داخلی آن ادامه یابد ولی نباید وارد آن شود. اگر دودکش قائم فلزی پوشش داخلی دیگری (معبر دود) داشته باشد، لوله رابط باید تا سطح داخلی معبر دود ادامه یابد.

 ۲) در صورت اتصال لوله رابط به دودکش قائم با مصالح بنائی، لوله باید تا سطح داخلی دودکش ادامه یابد. اگر معبر دود در داخل دودکش قائم با مصالح بنائی قرار دارد، لوله رابط باید تا سطح داخلی معبر دود ادامه یابد. فاصله اطراف محل اتصال باید با ملات سیمانی یا مصالح غیرسوختنی دیگر، پرشود.

 ۳) اگر برای سهولت کارنهادن و در آوردن، لوله رابط با غلاف به دودکش قائم با مصالح بنائی متصل می شود، غلاف باید با ملات سیمان یا مواد غیرسوختنی دیگر مناسب برای دمای دودکش، در محل نصب ثابت شود.

ت) فاصله لوله رابط از مواد سوختنی

 ۱) لوله رابط دودکش با دمای پایین باید دست کم 450 میلی متر با مواد و مصالح سوختنی فاصله داشته باشد.